Ekološka taksa za motorna vozila

Avtor: | Objava: 10.02.2003Zavezanci za plačilo ekološke takse za motorna vozila so vsi proizvajalci in uvozniki:
- vozil za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika,
- vozil za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in
- vozil s tremi kolesi, katerih največja masa ne presega 1000 kg, in pri katerih prostornina motorja presega 50 cm3 oz. konstrukcijsko določena hitrost presega 50 km/h.

Za uvoznika vozil nastane obveznost obračunavanja takse ob uvozu vozila. Pri uvozu vozil obračunava takso pristojni carinski organ, taksa pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev po carinskih predpisih.

V primeru proizvodnje vozil na ozemlju Republike Slovenije pa nastane obveznost obračunavanja takse, ko je vozilo prvič dano v promet v Republiki Sloveniji.

Proizvajalec vozil mora takso obračunati za koledarski mesec. Na podlagi predpisanih evidenc mora sestaviti mesečni obračun takse in ga predložiti davčnemu organu do 25. dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.Mesečni obračun se predloži na obrazcu 1 TAKSA - obračun.

Proizvajalec vozil je dolžan, v roku 60 dni, davčnemu organu prijaviti vsako spremembo dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju takse.

Obstaja tudi možnost povračila takse in sicer v dveh primerih:
1. proizvajalec, ki uvoženo vozilo oplemeniti in dokaže, da je bila za vozilo plačana taksa in je bilo vozilo dejansko iznešeno iz carinskega območja Slovenije.
2. izvoznik, ki izvozi vozilo, za katero je bila na carinskem območju Republike Slovenije plačana taksa in to plačilo lahko izkaže z ustrezno carinsko deklaracijo.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 SIT se kaznuje oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec vozil:
- proda vozilo brez plačila takse,
- ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati takso,
- ne predloži pravočasno obračuna takse,
- obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun takse, oziroma predloži neresnične podatke.

Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 SIT se za prekršek kaznuje tudi fizična oseba, ki stori omenjene nepravilnosti.

VELJAVNOST:
Od 22.2.2003

PRAVNI VIR:
Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
(UL RS 13/2003)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93, 56/99, 22/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *