Elektronska dražba v postopku oddaje javnih naročil

Avtor: | Objava: 14.12.2004Zakon o javnih naročilih predvideva možnost izpeljave elektronske dražbe v določenih postopkih oddaje javnega naročila. Določa tudi pogoje za izpeljavo tovrstne dražbe, Ministrstvu za finance pa nalaga dolžnost, da sprejme pravilnik, ki bo natančneje opredelil vsebino, pogoje in omejitve za izvedbo elektronske dražbe.  

Glede na slednjo določbo omenjenega zakona, je ministrstvo sprejelo Pravilnik o vsebini, pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske dražbe v postopkih oddaje javnih naročil, katerega vsebino predstavljamo. 

Naročnik se lahko v določenem postopku javnega naročila odloči za izpeljavo javne dražbe le, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- tehnične specifikacije za oddajo javnega naročila so dovolj natančno določene,
- ima ustrezen informacijski sistem,
- ta način je predviden že v razpisni dokumentaciji,
- ponudnikom mora biti omogočen vpogled v trenutno razvrstitev na podlagi uporabe meril že ob prvi prijavi v informacijski sistem elektronske dražbe. 

Naročnik mora skrbno paziti, da na ta način izpeljan postopek ne omejuje konkurence med ponudniki. 

Elektronsko dražbo je mogoče uporabiti samo v tistih postopkih, ki temeljijo na oddaji javnega naročila:
- zgolj z uporabo merila cene ali
- na podlagi merila cene in ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo kvantitativnih meril ali
- na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo kvantitativnih meril.  

Pred pričetkom dražbe mora naročnik opraviti ocenjevanje ponudb v skladu s pogoji in merili v razpisni dokumentaciji. Ponudnike mora najmanj dva dni pred začetkom dražbe povabiti k dražbi.  

Vabilo k dražbi mora vsebovati naslednje informacije:
- dostop do informacijskega sistema,
- datum in čas pričetka elektronske dražbe,
- rezultati vrednotenja ponudb v skladu z vnaprej določenimi merili v primeru oddaje naročila na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe,
- formula, ki se bo uporabljala pri elektronski dražbi za nizanje ponudnikov pri navajanju novih cen oziroma drugih vrednosti v skladu z vnaprej določenimi merili. 
 
Elektronska dražba se zaključi:
- po preteku vnaprej določenega časa,
- ko naročnik preneha prejemati nove cene oziroma vrednosti, pri čemer mora določiti čas, v katerem se bo elektronska dražba končala, če ponudniki ne bodo poslali novih ponudb,
- ko se izčrpajo sicer vnaprej določene faze v dražbi. 

Naročnik lahko izjemoma zaradi nepredvidljivih okoliščin prekine dražbo, o samem nadaljevanju pa mora pravočasno obvestiti vse ponudnike. 

Po koncu elektronske dražbe naročnik odda javno naročilo v skladu z določbami Zakona o javnih naročilih. 

Za nespoštovanje zakonskih določb glede elektronske dražbe, Zakon o javnih naročilih določa:
- primere ničnosti pogodb, ki so sklenjene v nasprotju z določili zakona,
- globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev, s katero se kaznuje za prekršek naročnik, ki ne upošteva zakonskih določb. 

VELJAVNOST:
Od 18.12.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o vsebini, pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske dražbe v postopkih oddaje javnih naročil (UL RS 130/2004)
Zakon o javnih naročilih (UL 36/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *