Evro v poslovanju, evro v dokumentih

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 05.10.2006

Podroben vodnik glede prehoda na evro. Poslovno poročilo za leto 2006 bo še v tolarjih, tolarje v statutu in na registru v sodišču boste morali zamenjati v evre, obračun plač januarja 2007 najprej v tolarjih, potem pa še v evrih …V zvezi s prehodom na evro je nastalo več publikacij, priporočil, navodil in predpisov za različne ekonomske subjekte.  
 
Podjetniki morajo pri prehodu na evro opraviti naslednje postopke:  

1. Uskladiti osnovni kapital in statut družbe ter opraviti vpis v sodni register.

Uskladitev osnovnega kapitala in statuta družb ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list Republike Slovenije, 42/2006, 60/2006), ki je določil, da se v skladu s 697. členom ZGD-1 medsebojna razmerja med pravicami, povezanimi z osnovnimi vložki, in njihova razmerja do osnovnega kapitala s preračunom tolarja v evro ne smejo spremeniti. Družbeniki sprejmejo skupščinski sklep o prehodu na evro z navadno večino glasov, pravna oseba pa ob vpisu sprememb statuta v sodni register ne plača sodne takse. Glede na vrsto pravne osebe je uskladitev osnovnega kapitala naslednja:

a) delniške družbe s sklepom skupščine izvedejo prehod nominalnih zneskov svojih delnic ali osnovnega kapitala na evro v skladu s 694. členom ZGD-1, pri čemer sledijo določilu 2. odstavka 172. člena ZGD-1, po katerem je najnižja nominalna vrednost delnice en evro;
 
b) delniške družbe s sklepom skupščine izvedejo prehod nominalnih zneskov svojih delnic ali osnovnega kapitala na kosovne delnice, pri čemer sledijo določilom 3. odstavka 172. člena ZGD-1, po katerem ima vsaka kosovna delnica enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu, pri čemer pa delež ene kosovne delnice ne sme biti nižji od enega evra. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic, kar pomeni, da se z dnem uvedbe evra osnovni kapital delniške družbe s kosovnimi delnicami preračuna s tečajem zamenjave;

c) družbe z omejeno odgovornostjo s sklepom skupščine izvedejo prehod na evro s preračunom vložkov družbenikov v skladu s 696. členom ZGD-1, če pa družba na dan uvedbe evra nima vplačanega osnovnega kapitala v višini 7500 evrov (475. člen ZGD-1), ga mora vplačati najpozneje v enem letu od dneva uvedbe evra, sicer se njeni poslovni deleži ne smejo prenašati, ne smejo pa tudi izplačevati dobička družbenikom.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *