Evropska ureditev nepoštenih poslovnih praks

Avtor: | Objava: 06.12.2005Razvoj poštenih poslovnih odnosov na področju notranjega trga pomembno vpliva na razvoj čezmejnega poslovanja in opravljanja storitev ter je eden izmed temeljev za izgradnjo konkurenčnega, odprtega in hitreje rastočega gospodarstva Evropske Skupnosti.

Področje nepoštenih poslovnih odnosov zaenkrat ureja nacionalna zakonodaja, ki se med državami članicami Evropske Unije zelo razlikuje. Različni pogoji poslovanja omogočajo postavitev medsebojnih ovir in omejitev možnosti za vstop na trge drugih držav članic, negativne posledice teh ovir pa najbolj prizadenejo končne potrošnike.  

Zaradi neurejenih odnosov je Evropska Komisija pripravila novo Direktivo o nepoštenih poslovnih praksah (Unfair Commercial Practices Directive), ki naj bi poenotila pogoje poštenega poslovanja. Direktiva ureja naslednja področja:
- določa, kdaj je neka poslovna dejavnost neprimerna;
- omogoča splošno prepoved takega poslovanja,
- uveljavlja definicijo "povprečnega potrošnika", ki izhaja iz sodb sodišča Evropskih skupnosti, ter
- navaja seznam primerov nepoštene poslovne dejavnosti.  

Potrošnik je fizična oseba, ki sklepa posamezne posle izven opravljanja svoje trgovske, poslovne, obrtne ali svobodne poklicne dejavnosti.
 

Poslovna praksa je razmerje med podjetjem in potrošnikom in vključuje vsako dejanje s strani trgovca (opustitev, ravnanje, razlago, tržne komunikacije, vključno z oglaševanjem in trženjem), ki je neposredno povezano s promocijo, prodajo ali dobavo izdelka potrošnikom. 

Direktiva določa, da je posamezna poslovna praksa nepoštena, če:
- nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti in
- v zvezi z izdelkom bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala obnašanje povprečnega potrošnika, ki ga izdelek doseže ali je nanj usmerjen, ali obnašanje povprečnega člana skupine, če je poslovna praksa usmerjena na določeno skupino potrošnikov. 

Direktiva kot nepoštene poslovne prakse opredeljuje tiste poslovne prakse, ki so zavajajoče in agresivne. Pri tem natančno opredeljuje in definira, kaj se šteje za zavajajočo oziroma agresivno poslovno prakso. 

V prilogi k Direktivi so zajete poslovne prakse, ki veljajo v vseh okoliščinah za nepoštene in sicer ločeno za zavajajoče in posebej za agresivne poslovne prakse. Seznam velja za vse države članice, spremeni pa se lahko samo s spremembo direktive. 

Države članice so direktivo dolžne implementirati najkasneje do 12.06.2007. 

PRAVNI VIR:
Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu, z dne 11. maja 2005 ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES,98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *