Finančna zavarovanja v postopku oddaje javnih naročil

Avtor: | Objava: 26.03.2004Ko se prijavite na razpis za javno naročilo, morate, če tako izhaja iz razpisne dokumentacije, predložiti tudi ustrezna finančna zavarovanja. Finančna zavarovanja v postopku javnih naročil so različna in jih naročnik izbere glede na lastne potrebe v konkretnem javnem naročilu.  

Nov pravilnik primeroma določa vrste finančnih zavarovanj in sicer:
- bančna garancija,
- kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah,
- poroštvo,
- menice,
- zastava premičnin ali depozit vrednostnih papirjev,
- denarni depozit. 

Poleg zgoraj naštetih instrumentov zavarovanja lahko naročnik izbere tudi druge instrumente zavarovanja, če meni, da nudijo ti instrumenti zadostno zavarovanje.  

Ponudnik mora predložiti tiste instrumente finančnih zavarovanj, kot so določeni v razpisni dokumnetaciji, poleg tega pa morajo ti instrumenti tudi po svoji vsebini (višina zavarovanja, bistveni elementi, roki, vzorci iz razpisne dokumentacije, ...) ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.  

Naročnik lahko v postopku oddaje javnega naročila zahteva, da mu ponudnik predloži zavarovanja pred naslednjimi riziki:
- za resnost ponudbe,
- za vrnitev predplačila,
- za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- za odpravo napak v garancijskem roku,
- za druge vrste rizikov, glede na posamezno javno naročilo; 

Če ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja se njegova ponudba izloči iz postopka ocenjevanja, tako da tak ponudnik v nobenem primeru ne more biti izbran na javnem naročilu.  

VELJAVNOST:
Od 20.3.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (UL RS 25/2004)
Zakon o javnih naročilih (UL RS 39/2000, 102/2000, 2/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *