Gradnja na vodovarstvenih območjih

Avtor: | Objava: 11.06.2004Gradbenike seznanjamo z nekaterimi določbami, ki jih vsebuje Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja. 

Na vodovarstvenih območjih se lahko gradnje objektov in druga gradbena dela izvajajo le, če je bilo opravljeno preverjanje vpliva teh gradenj na vodni režim in stanje vodnega telesa. Vplivi gradenj se presojajo v postopku pridobivanja vodnega soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma mnenja k lokacijskemu načrtu.  

Četudi gre za gradnjo objekta, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. enostavni objekti), je prav tako potrebno pridobiti vodno soglasje, za izdajo katerega se bodo prav tako preverjali vplivi na vodovarstveni režim ter vodno telo.  

V primeru, če se ugotovi, da bi gradnja objekta oz. izvajanje gradbenih del negativno vplivalo na vodni režim ali stanje vodnega telesa, je potrebno za izvedbo gradnje ali gradbenih del izvesti tudi zaščitne ukrepe, za katere je bilo z analizo ugotovljeno, da je zaradi njihove izvedbe tveganje za onesnaženje sprejemljivo.  

Pravilnik natančno predpisuje tudi dokumentacijo, ki jo je treba priložiti vlogi za pridobitev vodnega soglasja. 

VELJAVNOST:
Od 22.6.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o
gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (UL RS 62/2004)
Zakon o vodah (UL RS 67/2002, 2/2004, 110/2002, 2/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *