Izdajanje revij s področja varstva potrošnikov

Avtor: | Objava: 10.11.2002Fizična ali pravna oseba mora za opravljanje javne službe varstvapotrošnikov izpolnjevati določene pogoje in pridobiti veljavno koncesijo. Izdajanje revije s področja varstva potrošnikov prav tako spada v okvire javne službe varstva potrošnikov, zato lahko tako revijo izdaja samo tisti, ki pridobi ustrezno koncesijo.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati koncesionar?
- vpisan mora biti v register društev oziroma v sodni register,
- vpisan mora biti v register potrošniških organizacij Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov,
- izdajati mora potrošniško revijo brez oglasov.

V javnem razpisu za podelitev koncesije se določijo tudi drugi podrobnejši pogoji in merila za podelitev koncesije.

V razpisni dokumentaciji se določijo zlasti:
- predmet koncesije,
- pogoji za opravljanje koncesije,
- merila za podelitev koncesije,
- čas, za katerega se bo podelila koncesija,
- rok, do katerega se sprejemajo prijave.

Koncesionarju se priznajo sredstva za izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, ki jo izvaja kot javno službo, v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar največ v obsegu, predvidenem v državnem proračunu.

Revija za potrošnike se sofinancira največ do višine 50% vseh stroškov priprave in izdajanja revije, kar predstavlja izpad sredstev zaradi neoglaševanja.

VELJAVNOST:
Od 5.11.2002

PRAVNI VIR:
Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov
(UL RS 93/2002)
Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS 20/98, 25/98, 23/99)
Nacionalni program varstva potrošnikov (UL RS 61/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *