Izobraževanje delavcev

Avtor: | Objava: 19.12.2005Delavec se s privolitvijo delodajalca odloči za nadaljnje izobraževanje in sicer v lastnem interesu. Ali in kdaj ima pravico do plačane odsotnosti z dela? 

Zakon o delovnih razmerjih med drugim ureja tudi izobraževanje delavcev. Cilj takšne ureditve je:
- v ožjem pomenu - ohranjanje zaposlitve in napredovanje ter
- v širšem pomenu - preprečevanje brezposelnosti in izboljševanje zaposlitvenih možnosti. 

Delodajalec ima po določbah zakona pravico in dolžnost, da v skladu s potrebami delovnega procesa omogoča delavcem izobraževanje, izpopolnjevanje oziroma usposabljaje. Če je dodatno izobraževanje delavca v interesu delodajalca in slednji to odkloni, je to lahko tudi eden izmed razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.  

Vse podrobnosti v zvezi z izobraževanjem naj bi na ravni dejavnosti urejala kolektivna pogodba oziroma na individualni ravni posebna pogodba o izobraževanju oziroma pogodba o zaposlitvi.
 

V zvezi z izobraževanjem pa se zastavljajo nekatera vprašanja glede upravičene odsotnosti ter glede plačila izobraževanja samega. Delodajalci v večini primerov spodbujajo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev v skladu z lastnimi interesi oziroma v skladu s potrebami delovnega procesa in le izjemoma v skladu z interesi delavca. Vprašanja v zvezi s stroški izobraževanja (šolnina, kotizacija, stroški bivanja, prevoza, prehrane, učnega gradiva...), pravico do odsotnosti (predavanja, priprava na izpite, izpiti, ...), zmanjšanje rednih delovnih obveznosti v času izobraževanja, odškodninsko odgovornost delavcev zaradi izobraževanja itd., se ureja s kolektivno oziroma individualno pogodbo. 

Zakon posebej določa le pravico do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja. Če ni s kolektivno oziroma individualno pogodbo določeno drugače, ima delavec pravico do odsotnosti z dela na dan, ko prvič pristopi k opravi izpita. Ta odsotnost je plačana, če se izobražuje v interesu delodajalca oziroma neplačana, če se izobražuje v lastnem interesu. 

Na koncu gre poudariti, da je pravica do izobraževanja ena temeljnih pravic in svoboščin, ki je zagotovljena že z ustavo, urejajo pa jo tudi številne mednarodne pogodbe s področja delovnega prava.  

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *