Izračun višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj

Avtor: | Objava: 26.04.2005Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj je pomembna za osebe, ki jim je naravna nesreča povzročila škodo na objektih ali stanovanjih.  

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa:
- pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter
- pogoje in način pridobivanja oziroma dodeljevanja proračunskih sredstev z namenom, da pomoč tistim, ki so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena, zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti. 

Obravnavana uredba določa način izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so dodeljena osebi zasebnega prava za obnovo zaradi posledic naravne nesreče poškodovanega:
- objekta, v katerem je na dan naravne nesreče opravljala svojo dejavnost;
- objekta, ki ga je za izvajanje dejavnosti na dan naravne nesreče dajala v najem;
- stanovanja, v katerem je imela na dan naravne nesreče sama ali njeni ožji družinski člani stalno prebivališče;
- stanovanja, ki ga je dajala v najem, v njem pa so na dan naravne nesreče prebivali najemniki;
- gospodarskega objekta kmetije. 

Uredba določa tudi način in merila za dodelitev hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanja, v katerem je na dan naravne nesreče prebivala oziroma ga dajala v najem oseba ali njeni ožji družinski člani. 

Višina sredstev, ki so dodeljena prizadeti osebi za odpravo posledic naravne nesreče na zgoraj omenjenih objektih, se izračuna po formulah, ki upoštevajo:
- oceno neposredne škode;
- neto tlorisno površino objekta na dan nastanka škode;
- neto tlorisno površino obnovljenega objekta ter
- količnik med višino sredstev, ki jih je za obnovo objekta potrdila komisija za odpravo posledic naravnih nesreč in oceno neposredne škode. 

Pri vsakem od zgoraj naštetih objektov je določena omejitev in sicer, da višina dodeljenih sredstev za obnovo ne sme presegati določenega odstotka višine vseh sredstev, ki so za obnovo objekta predvidena v letnem programu proračuna odprave posledic nesreče, v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Vlada odloči o uporabi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na podlagi ocene neposredne škode in predloga za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh. Program odprave posledic naravne nesreče pa sprejme vlada, ki ji ga v obravnavo predloži ministrstvo, pristojno za okolje, če ga predhodno potrdi komisija za odpravo posledic nesreč in k njemu da soglasje ministrstvo, pristojno za finance. 

Pri izdelavi programa odprave posledic naravnih nesreč je potrebno zagotoviti, da so stroški obnove za posamezni objekt sorazmerni oceni neposredne škode na objektu. 

VELJAVNOST:
Od 23.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj
(UL RS 36/2005)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS 75/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *