Izvajanje javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja

Avtor: | Objava: 27.12.2004Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja je pomemben za vse, ki izvajajo dejavnosti s področja zasebnega varovanja, v določeni meri pa tudi za vse tiste, ki take storitve uporabljajo.  

Pravilnik podrobneje določa programe strokovnega izobraževanja, način izvajanja programov, kadrovske in materialne pogoje za izvajanje strokovnega izobraževanja ter poročanje in nadzor nad izvajanjem pooblastil na področju zasebnega varovanja. 

Pravilnik torej ureja strokovno usposabljanje in seznanitev varnostnih menedžerjev, varnostnikov, varnostnih tehnikov, pooblaščenih inženirjev varnostnih sistemov in operaterjev VNC s pravnimi predpisi, standardi in tehnikami na področju zasebnega varovanja. Namen izobraževanja omenjenih oseb je usposobitev in priprava na preverjanje ter potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so določene z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Brez predhodnega izobraževanja posameznik ne more pristopiti k potrjevanju in ugotavljanju posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 
Pravilnik ločuje naslednje vrste izobraževanja:
- osnovno izobraževanje za varnostne menedžerje, varnostnike čuvaje, varnostne tehnike, pooblaščene inženirje varnostnih sistemov in operaterjev VNC
- osnovno in specialistično izobraževanje za varnostnike, varnostnike telesne stražarje in varnostnike nadzornike. 

Pravilnik za vsako izmed posameznih funkcij določa vsebino izobraževanja ter število ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja. 

Programe izobraževanja organizira Zbornica RS za zasebno varovanje. Za posamezno izobraževanje mora Zbornica javno objaviti razpis v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani zbornice. V primerih, ko se na razpis prijavi bistveno večje število kandidatov kot je razpisanih prostih mest, lahko zbornica v soglasju z ministrstvom sprejme sklep o omejitvi vpisa ali pa o povečanju obsega vpisa. Pravilnik ji nalaga dolžnost organiziranja izobraževanja, ko se nanj prijavi najmanj 25 udeležencev, pri čemer jih je v skupini lahko največ 30. 
 
Na koncu izobraževanja izda Zbornica udeležencem potrdilo o opravljenem izobraževanju, ki je veljavno, če Zbornica na predpisani obrazec vpiše vse podatke v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in s tem Pravilnikom. 

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil in določil Pravilnika izvaja Ministrstvo za notranje zadeve. 

Zakon o zasebnem varovanju določa tudi denarno kazen od 1,000.000 do 3,000.000 tolarjev za domačo ali tujo pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če opravlja zasebno varovanje z osebami, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje zasebnega varovanja.  
 
VELJAVNOST:
Od 7.12.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja
(UL RS 131/2004)
Zakon o zasebnem varovanju (UL RS 126/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *