Izvajanje ognjemetov

Avtor: | Objava: 19.12.2005Izvajalce ognjemetov seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o izvajanju ognjemetov.  

Zakon o eksplozivih določa, da morajo gospodarske družbe in samostojni podjetnik posameznik pri opravljanju dejavnosti proizvodnje, prometa, uporabe, skladiščenja in uničevanja eksplozivov ter izvajanja ognjemetov s pirotehničnimi izdelki, poskrbeti za varnost oseb in premoženja ter izvajati vse druge ukrepe, določene v predpisih o varnosti in zdravju pri delu ter v predpisih o varstvu okolja.  

Z namenom, da bi se zagotovila varnost življenja in zdravja ljudi, premoženja in varstvo okolja, pravilnik določa:
- splošne varnostne zahteve,
- tehnične pogoje za izvajanje ognjemetov ter
- druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe in podjetniki, ki izvajajo ognjemete (podjetnik, ki ima dovoljenje za promet z eksplozivi). 
 
Oseba, ki izvaja ognjemet, mora imeti opravljen poseben izpit, pri samem izvajanju ognjemeta pa mora upoštevati, da:
- ni v bližini objektov, kjer je prepovedano izvajanje ognjemetov,
- je prostor mogoče zavarovati tako, da se prepreči dostop osebam, ki ne sodelujejo pri izvedbi ognjemeta,
- izstrelišče omogoča postavitev vseh sredstev in naprav tako, da je izvajalcu ognjemeta omogočen pregled nad dogajanjem,
- se lahko zagotovi varno mesto za pomočnike, reševalce in gasilce ter
- se lahko določi varno zborno mesto za vse sodelujoče pri izvedbi ognjemeta, kamor se lahko umaknejo v primeru nezgode. 

Ognjemet se ne sme izvajati:
- v območju izključne, nadzorovane in omejene rabe letališča, ki je določena v 17. členu Zakona o letalstvu,
- ob bolnicah in domovih za ostarele,
- ob avtocestah,
- ob plinovodih,
- ob naftovodih,
- pod daljnovodi,
- poleg transformatorskih postaj in drugih izvorov elektromagnetnega sevanja ter
- poleg objektov z lahko vnetljivimi snovmi. 

Ognjemetov se ne sme opravljati tudi v času opravljanja dejavnosti v naslednjih ustanovah: zdravstveni domovi, šole, vrtci in cerkve. 

Za vsako posamezno izvedbo ognjemeta je potrebno izdelati elaborat, katerega vsebina je določena s pravilnikom. Poleg pa mora biti priloženo:
- skica mesta izstrelišča, vključno z višinami dometa, poljem učinka in poljem za neaktivirane izdelke ter
- označeno mesto za gledalce, gasilce in reševalce, redarje in opozorilne table ter predvideno smer umika ter zborno mesto za primer nesreče. 

Oseba, ki izvaja ognjemet, mora neposredno pred začetkom izvajanja preveriti, ali so zagotovljeni vsi v elaboratu predvideni varnostni ukrepi, pri tem mora upoštevati, da se ognjemet ne sme izvesti če:
- niso zagotovljeni vsi predvideni varnostni ukrepi,
- se v območju varnostnega odmika nahajajo gledalci,
- hitrost in smer vetra ne dopuščata varne izvedbe in
- so vremenske razmere takšne, da ne dopuščajo varne izvedbe. 
 
Delodajalec, ki je po zakonu o eksplozivih opredeljen kot izvajalec ognjemeta, je v zvezi z delavci, ki izvajajo ognjemete, dolžan zagotoviti vse potrebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu. 

Pravilnik v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu predpisuje:
- posebne pogoje za izvajalce,
- obvezno opremo pri izvajanju,
- delovno opremo, ki je potrebna pri izvajanju in
- pogoje za uvedbo novega pirotehničnega izdelka. 

Za nespoštovanje določb pravilnika so predvidene ustrezne kazni: 
a) Z globo od 200.000 do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
- pri opravljanju dejavnosti ne poskrbi za varovanje življenja, zdravja ljudi ter njihovega premoženja ali okolja (prvi, drugi in tretji odstavek 6. člena);
- ne poskrbi za fizično ali tehnično varovanje objektov, v katerih se proizvajajo eksplozivi, opravlja njihov promet ali skladiščijo eksplozivi (peti odstavek 6. člena);
- ne obvesti policijske postaje o izgubi ali kraji eksploziva (sedmi odstavek 6. člena);
- da v promet ali začne uporabljati eksploziv, preden je ministrstvo izdalo soglasje k navodilu (7. člen);
- da v promet ali začne uporabljati eksploziv, za katerega ni ugotovljena skladnost (8. člen);
- dovoli, da z eksplozivom ravnajo osebe, ki niso strokovno usposobljene (prvi odstavek 13. člena);
- proizvaja eksploziv v nasprotju s 15. členom tega zakona;
- proizvaja eksploziv v nasprotju s 16. členom tega zakona;
- proizvaja eksploziv pred pridobitvijo ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 17. člena);
- proizvaja eksploziv po poteku veljavnosti dovoljenja (drugi odstavek 17. člena);
- v roku ne izroči evidenc (drugi odstavek 19. člena);
- proizvaja eksploziv na delovišču v nasprotju z 20. členom tega zakona;
- opravlja raziskave v nasprotju z 22. členom tega zakona;
- ne obvesti ministrstva o začetku ali prenehanju proizvodnje (23. člen);
- nima dokumentacije, ki je predpisana v prvem odstavku 24. člena tega zakona;
- opravlja promet v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena tega zakona;
- ministrstvu ne izroči evidenc (četrti odstavek 25. člena);
- proda eksploziv osebi, ki nima dovoljenja (prvi odstavek 26. člena in prvi odstavek 28. člena);
- uporablja eksploziv v nasprotju s 27. členom tega zakona;
- opravlja prevoz eksploziva v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena tega zakona;
- uvaža eksploziv, ki nima listine o skladnosti (drugi odstavek 30. člena);
- nima pri sebi ali na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja (četrti odstavek 30. člena in šesti odstavek 31. člena);
- nima dovoljenja za prenos (prvi in četrti odstavek 31. člena);
- opravlja prevoz eksploziva kljub omejitvi (drugi odstavek 32. člena);
- poseduje eksploziv v nasprotju s 33. členom tega zakona;
- ne poskrbi za varovanje življenja in zdravja ljudi, kot določa 34. člen tega zakona;
- ne vrne neporabljenega eksploziva (prvi odstavek 35. člena);
- uničuje eksploziv v nasprotju z drugim odstavkom 35. člena tega zakona;
- ne obvesti pristojne upravne enote o uničevanju eksploziva (tretji odstavek 35. člena);
- prodaja pirotehnične izdelke v nasprotju s prvim ali četrtim odstavkom 36. člena tega zakona;
- skladišči eksplozive v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 37. člena tega zakona;
- z eksplozivi ravnajo osebe, ki niso usposobljene (prvi odstavek 40. člena);
- ne vodi evidence (drugi in tretji odstavek 42. člena). 

b) 
Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 3.12.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o izvajanju ognjemetov
(UL RS 103/2005)
Zakon o eksplozivih (UL RS 96/2002, 69/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *