Izvajanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe

Avtor: | Objava: 15.03.2005Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe ureja delovanje pooblaščenih uradnih oseb carinske službe in posredno vpliva na vse pravne in fizične osebe, ki prihajajo v stik z njimi. Pravilnik razveljavlja istoimenski pravilnik iz leta 2000. 

S tem pravilnikom se določa način izvajanja pooblastil, ki jih imajo pooblaščene uradne osebe carinske službe in sicer lahko izvajajo naslednje ukrepe in opravila:
- pregledujejo in preverjajo verodostojnost osebnih dokumentov;
- vabijo osebe v uradne prostore in zbirajo podatke;
- zahtevajo predložitev listin in drugih dokumentov ter posredovanje podatkov;
- pregledujejo in reproducirajo dokumentacijo, podatke v računalniških bazah in drugih oblikah elektronskega shranjevanja ali posredovanja;
- odvzemajo vzorce,
- izvajajo carinsko oziroma trošarinsko kontrolo,
- ugotavljajo namensko uporabo pogonskega goriva in drugih trošarinskih izdelkov,
- odrejajo črpanje označenega energenta iz rezervoarja in njegovo čiščenje;
- zasegajo stvari,
- vstopajo na zemljišče, prostore in objekte,
- pregledujejo zemljišča, prostore in objekte,
- spremljajo in ustavljajo prevozna sredstva,
- opravljajo pregled in preiskavo prevoznih in prenosnih sredstev,
- fotografirajo ali posnamejo predmete pregleda na drug nosilec podatkov,
- ustavljajo in opravljajo pregled oseb,
- zadržijo osebo, zaloteno pri kršitvi predpisov,
- izvedejo privedbo osebe k prekrškovnemu organu,
- nosijo in uporabljajo strelno orožje,
- uporabljajo druga prisilna sredstva. 

Cariniki in inšpektorji imajo med drugim pristojnost pregledovati tudi dokumentacijo na sedežu osebe, kjer vodi in hrani poslovne knjige in druge evidence. Pooblaščena uradna oseba carinske službe v zapisnik navede, katera dokumentacija je bila pregledana ter kakšne so bile njene pomanjkljivosti. Če pravna ali fizična oseba ni omogočila nemotenega izvajanja ukrepa, lahko organ izjemoma ta pregled opravi tudi na sedežu carinskega organa. 

Carinik ali inšpektor lahko za potrebe carinske oziroma trošarinske kontrole ali carinske preiskave brez nadomestila odvzame vzorec blaga oziroma trošarinskega izdelka.
 
 
Pooblaščena oseba carinske službe lahko ugotavlja, ali je za pogon vozila uporabljen energent, namenjen ogrevanju. Če ugotovi, da je bil za pogon vozila uporabljen energent, namenjen ogrevanju, uvede postopek o prekršku, odredi pa tudi črpanje in čiščenje rezervoarja. 

Carinik oziroma inšpektor sme stvari in vzorce zaseči za največ 15 dni. O zasegu organ izda potrdilo. Pri obsežnejših preiskavah se s sklepom generalnega direktorja carinske uprave čas, za katerega so zaseženi vzorci in stvari, lahko podaljša na največ 90 dni.  
 
Carinik oziroma inšpektor ima pristojnost, da:
- vstopi na zemljišče, v prostore in objekte, v katerih se opravlja dejavnost, proizvodnja, vtovor, iztovor ali skladiščenje blaga in trošarinskih izdelkov pri čemer lahko poleg pregleda dokumentacije opravi tako vizuelni pregled, kot tudi natančen pregled z uporabo tehničnih pripomočkov;
- pri trošarinskih izdelkih lahko preveri tudi namensko uporabo.  

Pregled se opravi v navzočnosti odgovorne osebe, lastnika ali posestnika oziroma, če nobenega od teh ni mogoče najti, v prisotnosti dveh polnoletnih neodvisnih prič.
 

Če se utemeljeno sumi, da se izvaja neprijavljena dejavnost oziroma da bodo pri pregledu ugotovljene druge kršitve predpisov, ki so v pristojnosti pooblaščenih oseb carinske službe, se lahko opravi tudi pregled stanovanja ob prisotnosti lastnika oziroma posestnika. Če slednji pregleda ne dovoli, se pridobi ustrezna odločba sodišča, ki omogoči pregled ob prisotnosti dveh polnoletnih prič. 

Pooblaščena uradna oseba carinske službe o vseh ukrepih sestavi zapisnik, ki ga izroči osebi v podpis oziroma uradni zaznamek, če gre za manj pomembna dejanja, ki ne vplivajo na odločitev o stvari oziroma o izvedenih ukrepih.   

Najkasneje v roku 15 dni po opravljeni carinski preiskavi, se mora sestaviti zapisnik, ki se pošlje generalnemu direktorju carinske uprave. 

Zoper kršitelje carinskih, trošarinskih oziroma drugih predpisov za nadzor v okviru pristojnosti pooblaščenih oseb carinske službe je predvidena uvedba postopka o prekršku oziroma kazenska ovadba. 

VELJAVNOST:
Od 4.3.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
(UL RS 20/2005)
Zakon o carinski službi (UL RS 103/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *