Izvajanje uredbe EU o detergentih

Avtor: | Objava: 16.08.2005Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih je pomembna za proizvajalce detergentov in tiste, ki dajejo detergente v promet. 

Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o detergentih je izvedbeni akt, s katerim se v pravni red Republike Slovenije uvaja Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2004/ES), ki:
- določa pogoje za promet in uporabo detergentov in površinsko aktivnih snovi,
- predpisuje obveznosti glede njihovega označevanja in posredovanja drugih informacij, pomembnih za obveščanje ter zdravje potrošnikov oziroma uporabnikov teh proizvodov.

Uredba določa:
- pristojni organ za ustrezno izvajanje predpisa in inšpekcijski nadzor,
- globe za prekrške in
- postopek in povračilo stroškov v primerih zahtev za odobritev odstopanja od zahtev evropskega predpisa, kadar so ta odstopanja dopustna. 

Uredba kot pristojni organ določa Ministrstvo za zdravje oziroma Urad RS za kemikalije
, ki je naloge na področju nadzora prometa in uporabe detergentov izvajal že do sedaj na podlagi Zakona o kemikalijah in Pravilnika o biorazgradljivosti in označevanju detergentov.

Zaradi specifičnih potreb pri izvajanju strokovnih nalog v postopkih obravnave zahtev za odobravanje odstopanj in izdelave dopolnilnih ocen tveganja, za katere pristojni organ sam nima ustreznih strokovnjakov, Uredba omogoča vključevanje ustreznih zunanjih strokovnjakov, ki jih bo pooblastil pristojni minister. 

Uredba določa tudi enotno urno postavko za delo teh strokovnjakov in drugih opravil, povezanih z izvajanjem teh postopkov. 

Navedeni stroški se krijejo iz sredstev predlagatelja, obračunani pa so na podlagi dejansko opravljenega dela.  

Za naloge inšpekcijskega nadzora Uredba določa inšpektorje za kemikalije, ki podobne pristojnosti na področju označevanja in omejitev uporabe kemikalij že izvajajo na podlagi Zakona o kemikalijah in imajo tako že vzpostavljene vse potrebne organizacijske in strokovne podlage za izvajanje nadzora prometa in uporabe detergentov.

Globe, predpisane za prekrške po tej uredbi, so določene na podlagi in v okviru glob, ki jih za podobne prekrške predpisuje Zakon o kemikalijah kot krovni predpis, ki ureja promet in uporabo kemikalij.

Z dnem, ko se bo pričela uporabljati obravnavana Uredba, bo prenehal veljati Pravilnik o biorazgradljivosti in označevanju detergentov.  

VELJAVNOST:
Od 28.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih
(UL RS 66/2005)
Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L št. 104, z dne 8. 4. 2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *