Izvajanje Uredbe EU o ravnanju z obstojnimi organskimi snovmi – kemikalijami, ki onesnažujejo okolje

Avtor: | Objava: 25.01.2005Obravnavana Uredba zadeva pravne osebe in podjetnike posameznike, ki pri proizvodnji uporabljajo najrazličnejše kemikalije.  

Z Uredbo se določa izvajanje neposredno izvršljive Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES št. 850/2004 z dne 29.4.2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembo Direktive 79/117/EGS. 
 
Za izvrševanje Uredbe sta pristojna Ministrstvo, ki je pristojno za kemikalije in Ministrstvo pristojno za okolje. Uredba natančno določa njune pristojnosti in naloge. Neposredni nadzor nad izvrševanjem uredbe imajo inšpektorji, pristojni za kemikalije in inšpektorji pristojni za okolje. 

Inšpektor pristojen za kemikalije lahko po izvršenem inšpekcijskem nadzoru izvede naslednje ukrepe:
- prepove proizvodnjo, promet ali uporabo snovi in sicer snovi kot takih, v pripravkih ali pa kot sestavin izdelkov, ki so navedeni v prilogi I; izjeme so navedene v 4. členu Uredbe 850/2004/ES,
- omeji proizvodnjo, promet ali uporabo snovi kot takih, v pripravkih ali pa kot sestavin izdelkov, ki so našteti v prilogi II;
- prepove uporabo zaloge, če se z njo ne ravna na predpisan način iz 5. člena Uredbe 850/2004/ES;
- preverja poročanje in informacije v zvezi z značilnostmi in velikostjo zaloge, ki je težja od 50 kg pod pogojem, da je sestavljena iz snovi iz seznama v prilogi I ali II, ali če vsebuje snovi, katerih uporaba je dovoljena in se zaloga nahaja na območju RS. 

Inšpektor pristojen za okolje lahko po izvršenem inšpekcijskem nadzoru izvede naslednje ukrepe:
- prepove ravnanje z zalogo, ki ne ustreza načinu, predpisanemu v 7. členu Uredbe 850/2004/ES;
- prepove odstranjevanje ali predelavo odpadkov, ki vsebujejo snovi s seznama v Prilogi IV, pod pogojem, da obstaja možnost njihovega recikliranja, pridobivanja ali ponovne uporabe. 

Za kršenje določil Uredbe, so predvidene naslednje globe: 

1. Globa od 3.000.000 do 10.000.000 tolarjev je predvidena za prekršek pravne osebe, ki:

- proizvaja, daje v promet ali uporablja snovi s seznama v Prilogi I, ne glede na to, ali v proizvodih samih, v pripravkih ali kot sestavina izdelkov, z izjemo primerov iz 4. člena Uredbe 850/2004/ES;
- z zalogo, ki vsebuje snovi s seznama, podanega v Prilogi I ali II, v zvezi s katerimi ni dovoljena nobena uporaba, ne ravna kot z odpadki in v skladu s 7. členom Uredbe 850/2004/ES;
- ne uporablja in ne ravna z zalogo v skladu s 5. členom Uredbe 850/2004/ES,
- odstranjuje ali predeluje odpadke, ki vsebujejo snovi s seznama iz Priloge IV in bi njegovo ravnanje utegnilo voditi do recikliranja, pridobivanja in ponovne uporabe. 

2. Z globo 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ministru pristojnem za kemikalije ne zagotovi informacij v zvezi z velikostjo in značilnostjo zaloge, ki je težja od 50 kg in vsebuje snovi iz seznama iz Priloge I oz. II ali vsebuje snovi, katerih uporaba je dovoljena in se zaloga nahaja na območju RS.  

3. Z globo 500.000 do 1.500.000 se kaznuje podjetnik posameznik, ki stori katerega izmed zgoraj navedenih prekrškov. 

4. Z globo 40.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če stori katerega izmed zgoraj navedenih prekrškov. 

5. Z globo 20.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če stori katerega izmed zgoraj navedenih prekrškov.

VELJAVNOST:
Od 15.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih (UL RS 4/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *