Kako do soglasja za priključitev na plinovodno omrežje

Avtor: | Objava: 10.01.2003Soglasje za priključitev na plinovodno omrežje velja dvanajst mesecev od njegove pravnomočnosti in je pogoj za sklenitev pogodbe o priključitvi.

Soglasje za priključitev na plinovodno omrežje je od izvajalca javnih služb potrebno pridobiti v navedenih primerih:
- ko novi odjemalci želijo priključiti svoje naprave na plinovodno omrežje,
- ko odjemalci želijo spremeniti pretočno karakteristiko priključka,
- pri spremembi ali rekonstrukciji priključka,
- pri spremembi tehničnih karakteristik priključnega plinovoda,
- pri združevanju več priključnih mest v eno priključno mesto,
- pri izvedbi dodatnega priključnega mesta.

Postopek priključitve se začne z vložitvijo zahteve za izdajo soglasja za priključitev. Zahteva mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja z izpisom iz sodnega registra,
- podatke o napravah, na katerih se bo uporabljal zemeljski plin,
- želeno mesto priključitve in pretočne karakteristike priključka ter predajni tlak, največji urni pretok zemeljskega plina in najmanjši urni pretok zemeljskega plina,
- datum predvidenega začetka uporabe priključka,
- obdobje in obseg uporabe priključka,
- energetsko dovoljenje, če ga za objekte, naprave in napeljave veljavna zakonodaja zahteva.

Če je zahteva za izdajo soglasja za priključitev zavrnjena, morajo biti navedeni razlogi zavrnitve. Zoper zavrnilno odločbo ima vlagatelj zahteve za priključitev pravico vložiti pritožbo.

Razlogi za zavrnitev pa so lahko:
- ni pogojev za priključitev,
- zaradi priključitve bi prišlo do motnje v oskrbi,
- izvajalcu javnih služb bi zaradi priključitve nastali nesorazmerno visoki stroški.

Stroške priključitve praviloma nosi izvajalec javnih služb, če mu s tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški. Del stroškov, ki povzročajo nesorazmernost, plača vlagatelj zahteve za priključitev na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi.

VELJAVNOST:
Od 31.1.2003

PRAVNI VIR:
Uredba o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja
(UL RS 10/2003)
Energetski zakon (UL RS 79/99, 8/2000 in 52/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *