Kako pridobiti dovoljenje za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti

Avtor: | Objava: 10.08.2002Pravilnik za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti deli dejavnost izvajanja glede na uporabo oziroma neuporabo frekvenc. Glede na to se razlikuje tudi postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

1. Kadar je dejavnost izdajatelja vezana na uporabo frekvenc.

Izdajatelj mora pridobiti odločbo o dodelitvi frekvence, s katero se dovoli opravljanje radijske ali televizijske dejavnosti. V odločbi se navede:
- imetnika pravice radijskih frekvenc oz. izdajatelja programa
- radijsko ali televizijsko dejavnost, za katero se daje dovoljenje
- ime programa
- radijske frekvence in rok začetka uporabe
- območje pokrivanja.
 
Veljavnost dovoljenja je vezana na obdobje, za katero je izdana odločba, ki pa ne sme biti daljše od 10 let.
 
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo lahko dovoljenje začasno ali trajno prekliče.

2. Kadar dejavnost izdajatelja radijskega ali televizijskega programa ni vezana na uporabo frekvenc.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti se izda na podlagi odločbe o vpisu v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.
 
Vloga za začetek postopka mora vsebovati:
- odločbo o vpisu v razvid medijev
- programsko zasnovo
- izjavo o opremi
- izjavo o pokritosti območja z lastnim programom
- izjava o ekonomskem stanju vlagatelja
- izjava o dosedanjih izkušnjah vlagatelja.
 
Odločbo, s katero se izdaja dovoljenje, izda Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo in vsebuje:
- podatke o izdajatelju
- navedbo dejavnosti, za katero se dovoljenje daje
- ime programa
- območje pokrivanja.
 
Agencija lahko to dovoljenje razveljavi, bodisi na predlog imetnika, bodisi po uradni dolžnosti.
V vsakem primeru pa mora izdajatelj programa pričeti z izvajanjem dejavnost najpozneje v 1 letu od dokončnosti odločbe.
VELJAVNOST:
Od 27.7.2002.
PRAVNI VIR:
Pravilnik za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (UL RS 67/2002)
Zakon o medijih (UL RS 35/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *