Katere podatke morata vsebovati prospekt in izvleček prospekta investicijske družbe

Avtor: | Objava: 14.12.2004Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe je sprejet na osnovi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, pomemben pa je tako za vse družbe za upravljanje, kot tudi za vse potencialne investitorje v te družbe (podjetnike, posameznike, …), saj predstavljata izvleček in prospekt zelo pomembne »uradne« informacije za potencialnega vlagatelja.    

Sklep agencije za trg vrednostnih papirjev o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe zelo natančno določa podrobnejšo vsebino ter njuno razčlenitev. Za informacijo potencialnim investitorjem o tem, kaj vse je v prospektu mogoče zaslediti, povzemamo nekatere bistvene obvezne vsebine (po naslovih), ki jih mora prospekt vsebovati.  

Te bistvene sestavne so predvsem: 
- firma in logotip družbe za upravljanje,
- ime investicijske družbe,
- mesec izdaje prospekta,
- dostopnost prospekta, izvlečka prospekta, revidiranega letnega in polletnega poročila investicijske družbe,
- uvodna pojasnila,
- cilji, politika in omejitve naložb ter druge značilnosti poslovanja investicijske družbe,
- tveganost naložbe v delnice investicijske družbe,
- pretekla donosnost naložbe v delnice investicijske družbe,
- profil tipičnega vlagatelja v delnice investicijske družbe,
- politika dividend investicijske družbe,
- stroški investicijske družbe,
- davčni režim,
- valuta, v kateri se obračunavata čista vrednost sredstev in knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe ter obdobje obračunavanja čiste vrednosti sredstev in knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe,
- obveščanje javnosti in delničarjev investicijske družbe o poslovanju investicijske družbe,
- delnice investicijske družbe in organizirani trgi vrednostnih papirjev, na katerih se trguje z delnicami investicijske družbe,
- informacije o poslovanju investicijske družbe,
- informacije o družbi za upravljanje,
- informacije o drugih osebah in organih,
- osebe, odgovorne za izdajo prospekta investicijske družbe 

Novi sklep velja od 26.11.2004, vendar pa omogoča družbam za upravljanje, ki so zahtevo za izdajo dovoljenja vložile ali pridobile pred veljavnostjo tega sklepa, precej dolg uskladitveni rok, saj so te družbe dolžne uskladitev opraviti do 1.1.2006. 

PRAVNI VIR: 
Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe
(UL RS 126/2004)
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (UL RS 110/2002, 73/2003, 42/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *