Kdo je odgovoren za odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme in kdo nosi nastale stroške

Avtor: | Objava: 03.01.2005Vaše podjetje izdeluje ali prodaja gospodinjske naprave, opremo za informacijsko tehnologijo, opremo za zabavno elektroniko... Stranki prodate enega izmed svojih izdelkov – npr. hladilnik. Ob dobavi pa ta stranka zahteva, da odpeljete njen izrabljeni hladilnik, kateremu se je življenjska doba že iztekla. Ali ste res dolžni prevzeti odpadno električno ali elektronsko opremo od stranke, kateri ste dobavili iste vrste opremo?

V letu 2004 so bili na področju ravnanja z odpadki, predvsem na podlagi evropskih direktiv, sprejeti predpisi, ki določajo ključne zavezance in izvajalce ter njihove obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadno električno in elektronsko (v nadaljevanju: EE) opremo. Po novem bo moral distributer od kupca brezplačno prevzeti odpadno EE opremo in poskrbeti za njeno varno razgradnjo, predelavo, ...  

Pravilnik o ravnanju z odpadno EE opremo razlikuje med odpadno opremo iz gospodinjstev in tisto, ki ni iz gospodinjstev. Odpadna EE oprema iz gospodinjstev se lahko odda tudi v okviru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov; to pa ne velja za odpadno EE opremo, ki ni iz gospodinjstev. Razvrstitev odpadne EE opreme po kategorijah je navedena v prilogah 1 in 2 omenjenega pravilnika. 

Končni uporabnik lahko odda distributerju odpadno EE opremo iz gospodinjstva pod naslednjimi pogoji:
- če se ta oprema razvršča v isti razred EE opreme v skladu z razvrščanjem opreme v razrede iz priloge 1 tega pravilnika kot je dobavljena oprema,
- če je število kosov odpadne EE opreme enako številu kosov dobavljene EE opreme,
- če odpadna EE oprema ni razstavljena ali poškodovana tako, da je ni mogoče prenašati ali prevažati na enak način kot novo EE opremo in ne ogroža zdravja zaposlenih delavcev pri distributerju. 

V kolikor gre za odpadno EE opremo, ki ni iz gospodinjstva, jo mora proizvajalec ali distributer na zahtevo končnega porabnika brezplačno prevzeti ob dobavi ali največ tri tedne po dobavi nove EE opreme, ki se ne uporablja v gospodinjstvih. 

Distributer lahko zavrne prevzem odpadne EE opreme, ki se ne uporablja v gospodinjstvu, če:
- ne gre za oddajo odpadne EE opreme v roku iz prejšnjega odstavka,
- masa odpadne EE opreme presega maso dobavljene EE opreme za več kot dvakrat, ali
- se ne razvršča v isti razred EE opreme iz priloge 1 tega pravilnika, kot je razred, v katerega se razvršča dobavljena EE oprema. 

Če distributer ne prevzema odpadne EE opreme ob dobavi neposredno pri končnih uporabnikih, mora zagotoviti, da končni uporabniki ob nakupu EE opreme oddajo odpadno EE opremo na prodajnem mestu EE opreme ali na prevzemnem mestu, ki od prodajnega mesta ni oddaljeno več kot 5 km zračne razdalje. 

Proizvajalec in pridobitelj morata z obvestilom v navodilu za uporabo EE opreme na embalaži ali na drug primeren način informirati končnega uporabnika o možnosti brezplačne oddaje odpadne EE opreme
distributerju neposredno ob dobavi EE opreme ali v zgoraj navedenem roku (3 tedne) ali kasneje v za to določeni zbiralnici.    

Pravilnik zavezuje proizvajalce oziroma osebe, ki dajejo proizvode na trg, da krijejo vse stroške zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadne EE opreme.  

To dolžnost lahko izvajajo sami (individualna shema) – v tem primeru morajo:
- izpolnjevati predpisane pogoje;
- pridobiti soglasje ministrstva za okolje in prostor, kamor pošljejo vlogo;
- vlogi mora biti priložen: načrt ravnanja z odpadno EE opremo, pogodba z izvajalci lokalne javne službe ter garancija za izpolnitev obveznosti.  

Lahko pa se odločijo za izvajanje svoje dolžnosti preko izvajalca javnih služb (kolektivna shema). 

Vsak zavezanec bo moral vzpostaviti tudi evidenco, ki bo vsebovala podatke o EE opremi, ki je v prometu – o številu proizvodov, njihovi masi, pripravkih in sestavnih delih, ki vsebujejo nevarne snovi, ... Te podatke bo potrebno v 30 dneh po tem, ko je bila EE oprema dana v promet, posredovati ministrstvu. Prvo poročilo o EE opremi, ki je bila dana v promet, bo potrebno oddati do 31. marca leta 2006 in sicer za obdobje od 13. avgusta do 31. decembra 2005.

Ministrstvo bo na tej podlagi določalo višino tarife za storitve javne službe oziroma višino garancije za tiste, ki bodo zagotavljali pravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki sami.  

Celoten pravilnik se začne uporabljati 13.8.2005, ko bo potrebno pričeti upoštevati tudi določbe glede označevanje EE opreme.   

PRAVNI VIR:
Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(UL RS 118/2004)
Uredba o okoljski dajatvi zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev (UL RS 114/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *