Kdo plačuje članarino lokalni turistični organizaciji?

Avtor: | Objava: 10.03.2002Zakon o pospeševanju turizma je določil zavezance za plačilo članarine lokalni turistični organizaciji, ki je ustanovljena v posamezni občini.
 
Zavezanci za plačilo članarine LTO so praktično vsi trgovci in obrtniki ter izvajalci drugih dejavnosti, ki so na kakršenkoli način povezani s turizmom ali odvisni od turizma v kraju.
 
Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine ponovno določa razporeditev s turizmom neposredno povezanih dejavnosti v skupine. V nadaljevanju navajamo dejavnosti, kot jih razporeja odredba (v odredbi so navedene tudi šifre dejavnosti):
 
1. skupina dejavnosti: Trgovina na drobno z motornimi gorivi, Gostinstvo, Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, Prirejanje iger na srečo, Dejavnost marin
 
2. skupina dejavnosti: Železniški promet, Drug kopenski potniški promet na rednih linijah, Dejavnost taksistov, Drug kopenski potniški promet, Pomorski promet, Promet po rekah, jezerih, prekopih, Zračni promet na rednih linijah, Izredni zračni promet, Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, Dajanje avtomobilov v najem, Dajanje lastnih nepremičnin v najem, Dajanje ladij v najem, Dajanje zračnih plovil v najem, Kinematografska dejavnost, Obratovanje objektov za kulturne prireditve, Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov, Druge razvedrilne dejavnosti, Športna dejavnost, Druge dejavnosti za sprostitev
 
3. skupina dejavnosti: Proizvodnja hrane, pijač in krmil, Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport, Proizvodnja športnih izdelkov, Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelkiv specializiranih prodajalnah, Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, Trgovina na drobno s časopisi, revijami, Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, Dejavnost bank
 
4. skupina dejavnosti: Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik, Vinogradništvo in sadjarstvo, Lov in lovske storitve, Ribogojstvo, Drugo založništvo, Dejavnost lekarn, Druga zavarovanja, razen življenjskega, Oglaševanje, Fotografska dejavnost, Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost, Druge osebne storitve
 
Opredelitev dejavnosti po tej odredbi ne velja za tiste s turizmom povezane dejavnosti, ki se opravljajo na nepridobitni podlagi.
 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (UL RS 65/98 in 28/99).
 
VELJAVNOST
Od 14.3.2002 dalje.
 
VIR
Odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (UL RS 22/2002)
Zakon o pospeševanju turizma (UL RS 65/98, 28/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *