Kdo so dobro poučeni vlagatelji in zakaj je pomemben status dobro poučenega vlagatelja

Avtor: | Objava: 10.12.2004Družba za upravljanje ne more upravljati vsakršnega premoženja, ampak lahko upravlja le določene vrste premoženja, kot to izrecno določa Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.  

Vrste premoženja, ki jih lahko upravljajo družbe za upravljanje so:
  1. premoženje vzajemnih pokojninskih skladov, oblikovanih po ZPIZ-1;
  2. kritno premoženje zavarovalnic iz prvega odstavka 120. člena ZZavar in premoženje kritnih skladov iz prvega odstavka 125. člena Zzavar;
  3. premoženje bank in borzno posredniških družb;
  4. premoženje drugih dobro poučenih vlagateljev.

Zelo pomembno je, da se natančno definira pojem »dobro poučenega vlagatelja«, saj je to ena od pomembni kategorij premoženja, ki jih lahko upravlja družba za upravljanje.  

Osnovno definicijo dobro poučenega vlagatelja:
Le-to daje že Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki določa, da je dobro poučen vlagatelj vsaka fizična ali pravna oseba, ki nalaga svoje premoženje z namenom ohranjanja vrednosti tega premoženja in doseganja donosov iz takih naložb, in ima ustrezna strokovna znanja in izkušnje potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje in druge finančne instrumente ter zna pridobiti dodatne informacije ali strokovno svetovanje kadar to zahteva posamezna vrsta naložb ali določena naložba v finančne instrumente.  

Za dobro poučenega vlagatelja se tako štejejo:
- države,
- centralne banke
- lokalne skupnosti,
- mednarodne organizacije,
- banke,
- borzno posredniške družbe,
- zavarovalnice,
- investicijski skladi,
- družbe za upravljanje investicijskih skladov,
- pokojninski skladi in upravitelji teh skladov,
- druge finančne organizacije, ki so predmet nadzora pristojnih organov,
- od navedenih družb odvisne družbe,
- družbe, ki so izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
- gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom za velike družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in
- drugi dobro poučeni vlagatelji, za katere družba za upravljanje oceni, da izpolnjujejo kriterije glede strokovnega znanja in izkušenj, razumevanja tveganj, ki jih sprejemajo, sposobnosti poiskati dodatne informacije in strokovno svetovanje ter sprejemanja lastnih naložbenih odločitev in ki izpolnjujejo kriterije, ki jih lahko predpiše Agencija. 

Glede na navedeno zakonsko podlago je Agencija za trg vrednostnih papirjev sprejela Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega vlagatelja , ki natančneje opredeljuje pojem »dobro poučenega vlagatelja«.  

Po določbah pravilnika se za dobro poučenega vlagatelja šteje pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje najmanj dva od treh zahtevanih pogojev:
- v zadnjem letu je izvedla najmanj štirideset večjih transakcij z vrednostnimi papirji ali drugimi standardiziranimi finančnimi instrumenti na trgu vrednostnih papirjev ali je navedeni pogoj izpolnjevala zadnje leto preden je prvič prenesla finančno premoženje v upravljanje drugi družbi za upravljanje oziroma borznoposredniški družbi;
- najmanj eno leto je delovala na finančnem področju, na delovnem mestu, ki zahteva znanje o trgovanju z vrednostnimi papirji;
- finančno premoženje, s katerim razpolaga pravna oseba (če gre za fizično osebo pa oseba, ki ji je izdala pooblastilo), presega 120 milijonov tolarjev. 

Družba za upravljanje mora pred pričetkom izvajanja storitev pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev. 

PRAVNI VIR:
Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega vlagatelja (UL RS 126/2004)
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (UL RS 110/2002, 73/2003, 32/2004, 42/2004)


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *