Kdo so zavezanci za vodenje poslovnih knjig in drugih davčnih evidenc

Avtor: | Objava: 10.01.2003Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencahdoloča vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki so jih dolžni voditi zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije. V nadaljevanju navajamo nekatere zavezance, ki so (poleg oseb, ki so vpisani v registre in evidence), dolžni ali upravičeni voditi določene knjigovodske evidence in nekatere najpomembnejše roke, povezane z vodenjem teh evidenc.

1. Poleg že omenjenih zasebnikov, ki so vpisani v evidence in morajo obvezno voditi poslovne knjige morajo poslovne knjige oziroma evidence voditi tudi zavezanci, ki dosegajo dohodke z naslednjo dejavnostjo:
- z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma pridelano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk,
- s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrtnin, cvetja in gob,
- z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko mehanizacijo, če ni z zakonom ali s tem pravilnikom drugače določeno.

Ti zavezanci lahko vodijo poslovne knjige na dva načina (dvostavno oziroma enostavno knjigovodstvo), o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig pa morajo pisno obvestiti pristojni davčni organ najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje odmerno leto.
V primeru, ko prične zavezanec poslovati med letom, mora to storiti najkasneje v roku 8 dni po pričetku poslovanja. Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.

2. Evidenco prejetih in izdanih knjigovodskih listin lahko vodijo tudi:
- zavezanci, ki opravljajo kulturno, raziskovalno, izobraževalno, novinarsko, športno ali versko dejavnost,
- zavezanci, ki izdelujejo izdelke domače in umetne obrti,
- čebelarji, zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje v gospodinjstvu in v kmečkem gospodarstvu (kmečki turizem),
- zavezanci, ki opravljajo prevoz oseb s plovnimi objekti in avtotaksijem, kočijaži,
- zavezanci, ki opravljajo kmetijske storitve s kmetijsko mehanizacijo,.

Evidenca prejetih in izdanih knjigovodskih listin se zaključuje s stanjem na dan 31. december, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.

3. Evidenco nabave in porabe pijač in živil so dolžni voditi zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost. Dokument, na katerem se vodi evidenca, mora biti overjen z žigom zavezanca.

Zavezanci sestavijo letno poročilo za tekoče leto najkasneje do 28. februarja naslednjega leta in ga do navedenega datuma predložijo skupaj z napovedjo za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti pristojnemu davčnemu organu.

Poslovne knjige in evidence morajo biti dostopne na sedežu zavezanca. Če poslovne knjige in evidence niso dostopne za sedežu zavezanca, jih mora zavezanec na zahtevo davčnega organa predložiti v roku in na kraju, ki ga ta določi.

VELJAVNOST:
Od 1.1.2003

PRAVNI VIR:
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
(UL RS 114/2002)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *