Knjigovodsko obravnavanje popravka bistvene napake zaradi poravnavanja obveznosti po določbi davčnih oblasti

Avtor: | Objava: 29.03.2005Uradno pojasnilo k Slovenskim računovodskim standardom (v nadaljevanju: SRS) je namenjeno podjetnikom, ki se ukvarjajo z vodenjem poslovnih knjig.  

SRS so razdeljeni na več poglavij:
- v poglavju A je pojasnjen namen in področje SRS, teoretska podlaga in povezave z drugimi SRS ter Mednarodnimi računovodskimi standardi,
- v poglavju B je pojasnjen standard v ožjem pomenu,
- v poglavju C je razlaga pojmov in izrazov,
- v poglavju Č so podana potrebna pojasnila,
- v poglavju D se zapiše datum sprejetja in datum začetka uporabe SRS. 

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo ima možnost, da sprejme določena pojasnila, ki morebiti manjkajo v poglavju Č in če se potreba po teh pojasnilih pojavi. 

Pojasnilo št. 3 je bilo sprejeto k SRS 24 in ga navajamo v nadaljevanju. Uporablja se pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljena sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenih trenutkih.  

Pojasnilo se glasi:
» P O J A S N I L O 3 k SRS 24 – Knjigovodsko obravnavanjepopravka bistvene napake zaradi poravnanja obveznosti po odločbi davčnih oblasti 

Znesek obveznosti po izdani odločbi davčnega organa za plačilo davka od dobička in zamudnih obresti iz prejšnjih let se lahko v skladu s SRS 24.16 obravnava tudi kot popravek bistvene napake. Če se družba davčni zavezanec (odslej družba) na odločbo davčnega organa ne pritoži, znesek obveznosti po tej odločbi bremeni preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, če tega ni dovolj, druge rezerve iz dobička, če teh ni dovolj, pa se izkaže prenesena čista izguba iz prejšnjih let.
Če družba naloženo obveznost na podlagi odločbe davčnega organa poravna, vendar se nanjo tudi pritoži, ker utemeljeno pričakuje zase ugodno dokončno rešitev, lahko do pravnomočnosti odločbe davčnega organa ta znesek v skladu s SRS 12 izkazuje kot posebno vrsto aktivnih časovnih razmejitev. Če sodišče odločbo davčnega organa potrdi, družba ravna na način, določen v prvem odstavku tega stališča. Če pa sodišče pritožbi družbe ugodi in družba prejme znesek, ki je višji od zneska, ki ga je časovno razmejevala, razliko izkaže kot finančni prihodek. 

Ljubljana, dne 25.februarja 2005.«  

VELJAVNOST:
Od 18.3.2005. 

PRAVNI VIR:
Knjigovodsko obravnavanje popravka bistvene napake zaradi poravnavanja obveznosti po odločbi davčnih oblasti -
Pojasnilo 3 k Slovenskim računovodskim standardom 24 (UL RS 28/2005)
Uvod v Slovenske računovodske standarde (UL RS 107/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *