Ko davka ne morete plačati

Avtor: Maja Korošec | Objava: 10.12.2003

Ste kot fizična oseba prejeli odločbo o odmeri dohodnine oziroma kot samostojni podjetnik odločbo o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti, vendar zneska niste zmožni plačati? Kaj lahko storite v takem primeru?Prvo, kar lahko storite je, da dobro preverite odločbo in se na morebitne nepravilnosti v njej pritožite. Pregledati je treba, ali se zneski v napovedi za odmero dohodnine ujemajo z zneski iz odločbe o odmeri dohodnine. Če je davčni organ storil napako pri zajemanju podatkov iz napovedi, potem se v 15 dneh od prejema odločbe lahko pisno ali ustno pritožite pri pristojnem davčnem uradu, za kar boste odšteli 3400 tolarjev, kolikor stanejo upravne takse. 
 
Morda pa boste pri pregledu odločbe ugotovili, da zneska, ki bi ga potrebovali za poravnavo davčnega dolga, enostavno nimate in ga tudi nikakor ne morete dobiti. Najslabša stvar, ki jo lahko storite, je, da dolga ob zapadlosti ne plačate in upate, da vas bodo pozabili terjati zanj. V tem primeru raje vložite zahtevo za uvedbo postopka za odpis oziroma delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davčnega dolga, saj takega postopka davčni organ po uradni dolžnosti ne bo sprožil. 

Vlogo za odpis, odlog ali obročno plačilo davka je treba vložiti pri pristojnem davčnemu uradu. To je tisti davčni urad, od katerega prejemate odločbe. Presojo o tem, ali sploh oziroma kako boste davčni dolg povrnili, prepustite davčnemu uradu, zato v vlogi navedite znesek dolga, razlog nezmožnosti plačila in pa možnost rešitve problema, ki je v danem primeru najverjetnejša (odpis, delni odpis, odlog ali obročno odplačilo). K vlogi je treba predložiti dokazila o dohodkih in premoženjskemu stanju vlagatelja ter njegovih družinskih članih. To so dokazila o višini plače, pokojnine, dohodkov iz dejavnosti (najboljše je priložiti fotokopijo odločbe), lastnih dohodkih vzdrževanih družinskih članov ter podatki o nepremičninah in premičninah večje vrednosti. Dokazila, ki jih potrebujete, so skoraj enaka kot pri vlogi za dodelitev otroškega dodatka.  

V roku 30 dni bo davčni organ odločil o usodi vaše vloge. Dovoli vam lahko odlog plačila davčnega dolga do šest mesecev oziroma vam omogoči plačilo davka v največ šestih mesečnih obrokih zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če nanjo kot davčni zavezanec niste mogli vplivati. V tem času se zamudne obresti ne obračunavajo. Davčni dolg se deloma ali v celoti odpiše samo, če bi bilo z izterjavo ogroženo preživljanje vas kot vlagatelja in vaših družinskih članov. 

Odpis, odlog ali obročno odplačevanje ni možno pri naslednjih vrstah davkov oziroma davčnih dolgov: davek na dodano vrednost, trošarine, davek od dobička iz kapitala, davek od dohodkov iz premoženja in davek na promet nepremičnin.

 
Vloga je lahko videti na primer takole:

Tone Smrekar, s.p.
Grič 2
1000 Mesto
davčna št.: 1234567

Davčni urad Mesto
Mesto 1
1000 Mesto

Mesto, 18. 6. 2003

Zadeva: Vloga za odpis davčnega dolga

Dne 15. 6. 2003 sem prejel odločbo o plačilu davka iz dejavnosti za leto 2002 v višini 6 milijonov SIT. Te vsote nisem zmožen plačati kljub visokemu prometu, ker prilivi niso sledili realiziranim prihodkom, in ne vem, ali bom sploh kdaj dobil poplačane vse svoje terjatve iz leta 2002, saj je glavni kupec v hudih finančnih težavah. Do danes sem dobil plačanih samo 20 % vseh terjatev iz leta 2002; denar sem porabil za tekoče poslovanje in za pokritje nujnih fiksnih stroškov.

Sem oče treh šoloobveznih otrok, žena je zaposlena pri meni. Plačilo davka bi lahko ogrozilo preživljanje mene in moje družine, zato vas prosim za odpis davčnega dolga v višini 6 milijonov SIT.

Vlogi prilagam fotokopijo odločbe o plačilu davka iz dejavnosti za leto 2002, potrdilo o višini plače zakonca v zadnjih nekaj mesecih, potrdilo o višini prejetih avtorskih honorarjev moje žene, podatke o nepremičninah in premičninah večje vrednosti.

S spoštovanjem,

Tone Smrekar,
samostojni podjetnik

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *