Kolektivna pogodba gradbene dejavnosti

Avtor: | Objava: 22.11.2005Delodajalci in delavci na področju gradbenih dejavnosti se ponovno soočajo s spremembami in dopolnitvami Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.  

V Uradnem listu RS objavljeni akt spreminja kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti v zvezi s povračili stroškov v zvezi z delom. V zvezi s povračilom stroškov prehrane določa, da:
pripada delavcu topel obrok prehrane, ki ga mora zagotoviti delodajalec, če je delavec na delu prisoten najmanj 4 ure;
če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu pripada dodaten obrok prehrane. 

Če delodajalec delavcu ne zagotavlja toplega obroka prehrane, mu mora povrniti stroške v skladu s tarifno prilogo h kolektivni pogodbi in sicer znaša povračilo najmanj 800 SIT. 
 
Če delavec dela 10 ali več ur na dan, mora delodajalec plačati za vsako dodatno uro nad 8 ur še dodatnih 100 SIT. 

Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela za dneve, ko je prisoten na delovnem mestu in če je od kraja opravljanja dela oddaljen najmanj 1 km, razen v primeru, ko je prevoz organiziran s strani delodajalca. 

Delavec je upravičen do dnevnic ter povračila za prevoz in prenočevanje, če gre za primer službene poti in sicer v višini kot določa Uredba o višini stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 

Določa se pravica do odpravnine delavcu ob upokojitvi, ki se izplača delavcu v skladu z zakonom, vendar najmanj v višini 600.000,00 SIT. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravnega akta. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 
 
VELJAVNOST:
Od 1.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
(UL RS 100/2005)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *