Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti

Avtor: | Objava: 18.01.2005Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti je pomembna za vse delavce in delodajalce v gradbeni dejavnosti v Sloveniji ter za tuje delavce, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije kot napoteni delavci.  

Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti je sestavljena iz 4 delov in sicer iz splošnega, normativnega in tarifnega dela ter tarifne priloge.

1. Splošni del opredeljuje predvsem časovno, osebno in krajevno veljavnost ter pravice in obveznosti delavca in delodajalca.

2. V normativnem delu se razvršča delovna mesta v 14 tarifnih razredov po kriteriju izobrazbene stopnje za posamezno delovno mesto v tarifnem razredu. Tarifni razred je osnova za določitev najnižje osnovne plače delavca. Plača se lahko nadalje zvišuje za posamezne dodatke.

Ureja se možnost opravljanja pripravništva za delavca, ki prvič opravlja svoje delo pod pogojem, da v času izobraževanja ni opravil zadostnega števila ur prakse, da bi samostojno opravljal svoj poklic. Trajanje pripravništva je odvisno od stopnje strokovne izobrazbe in se zaključi s pripravniškim izpitom, ki vsebuje preizkus znanja stroke in delovnega področja, za katerega se je pripravnik usposabljal.

Pri določbah o varnosti in zdravju pri delu je določeno, da sta delavec in delodajalec, zaradi zagotovitve minimalnih standardov za varno in zdravo delo, dolžna spoštovati obveznosti veljavne zakonodaje in določila te kolektivne pogodbe. Med drugim je urejeno tudi delo pri nižjih temperaturah, ko se lahko dela izvajajo samo pod pogojem, da so delavci ustrezno opremljeni z osebnimi varovalnimi sredstvi ter da je poskrbljeno za tople napitke ter urejen prostor za občasno ogrevanje delavcev. Normalno izvajanje dela je na podlagi te kolektivne pogodbe mogoče pri temperaturah od -8 do +45 stopinj celzija.
 
Delavca se lahko napoti tudi na delo v tujino. V primeru posebnih pogojev (negativne klimatske razmere, daljša odsotnost ali velika oddaljenost od doma, posebnosti etnološkega okolja, ...) se osnovna plača poveča za zmnožek z ustreznim faktorjem, ki v celoti vrednoti specifične razmere za delo v državi ali področju oz. različne delovne pogoje na posameznih gradbiščih ali deloviščih znotraj ene države. Kolektivna pogodba določa najnižjo možno vrednost faktorja (za države v Evropi min 1,2 in države izven Evrope min 2).

3. Tarifni del vsebuje t.i. odprto klavzulo, ki dopušča posamezni gospodarski družbi, da se s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom, za obdobje 1 leta ne izvede usklajevanje plač v skladu s to kolektivno pogodbo. O takšnem dogovoru je potrebno obvestiti vse podpisnike te pogodbe.

Načeloma je v skladu s kolektivno pogodbo potrebno obračunati plače do 18. v mesecu, vendar pa ne nastane kršitev, če se delodajalec in reprezentativni sindikat, z razlogom izogibanja likvidnostnim težavam in grožnjam Zakona o finančnem poslovanju, pisno dogovorita, da se za posamezen mesec izplačilo plač za pretekli mesec premakne do zadnjega dne v mesecu.

Delavci so v primeru stavke upravičeni do nadomestila plače v višini 70% osnovne plače, povečane za dodatek na delovno dobo, za največ 4 delovne dni in v primeru kršenja imunitete sindikalnih zaupnikov največ 2 delovna dneva, če sta izpolnjena oba spodaj navedena pogoja:

- stavka se nanaša na kršitve kolektivne pogodbe glede plač, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov, pri čemer so bile prej izčrpane vse pogajalske možnosti;
- stavka je organizirana v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili.
 
Kolektivna pogodba določa ustanovitev tričlanske Komisije za razlago te kolektivne pogodbe. Naloga Komisije je sprejemanje razlag in priporočil, pri čemer se morajo razlage objaviti v Uradnem listu ter pomenijo obvezen način uporabe določb kolektivne pogodbe za delodajalce in delojemalce ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah delavcev in obveznostih delodajalcev, ki izvirajo iz te Kolektivne pogodbe.   
 
VELJAVNOST:
Od 3.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti
(UL RS 1/2005)
Zakon o delovnih razmerjih
(UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *