Kontrola izvoza blaga z dvojno rabo

Avtor: | Objava: 13.06.2005Uredba o kontroli izvoza blaga z dvojno rabo je pomembna za izvoznike blaga z dvojno rabo.  

Izraz 'blago z dvojno rabo' se uporablja za:
- programsko opremo in tehnologijo, ki se lahko uporablja v civilne in tudi vojaške namene,
- vse blago in storitve, ki se lahko uporabijo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, rokovanjem, upravljanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, identifikacijo ali širjenjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav ali z razvojem, proizvodnjo, vzdrževanjem ali skladiščenjem izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje. 

Kontrolo izvoza blaga z dvojno rabo primarno ureja evropska zakonodaja, nacionalna pa jo dopolnjuje. 

Ta Uredba razveljavlja Uredbo o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo, ki je začela veljati 1. maja 2004. 

Namen nove Uredbe je uskladitev z Uredbo Sveta ES št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo.  

Uredba določa naloge in sestavo Komisije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev za gospodarstvo, notranje zadeve, zunanje zadeve, obrambo, zdravje, okolje in prostor, finance ter SOVA. Naloge komisije so:
- izmenjava informacij, pomembnih za kontrolo izvoza blaga z dvojno rabo ter prenosa blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti,
- koordinacija pristojnih organov pri izvajanju Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem: zakon);
- spremljanje izvajanja zakona;
- sodelovanje pri kontroli izvoza blaga z dvojno rabo;
- sprejem ustreznih ukrepov za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi drugih držav;
- izvedba potrebnih ukrepov za vzpostavitev neposrednega sodelovanja in izmenjave podatkov med pristojnimi organi o občutljivih končnih uporabnikih;
- dajanje predhodnih mnenj pred izdajo dovoljenj. 

Na novo se urejajo obrazci, s katerimi se vloži zahtevek za individualno dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo ali za prenos blaga znotraj Skupnosti, obrazec mednarodnega uvoznega potrdila ter obrazec zahtevka za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila. 
Zahtevki za izdajo dovoljenja se vlagajo pri Ministrstvu za gospodarstvo. 

Izvoznik blaga z dvojno rabo ima po novem možnost koriščenja dovoljenja za več delnih izvozov oziroma prenosov, čemur je namenjena tudi prilagoditev novega obrazca zahtevka. 

Izkoriščeno dovoljenje je potrebno vrniti na Ministrstvo za gospodarstvo. 
 
Zakon predvideva tudi sankcije za nespoštovanje določb in sicer:

1. Z globo od 300.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
- brez dovoljenja izvozi ali znotraj skupnosti prenese blago, ki je zajeto v seznamu blaga z dvojno rabo;
- brez dovoljenja izvozi blago z dvojno rabo za katero je bil s strani ministrstva obveščen o namenu ali možnosti njegove uporabe;
- ne obvesti ministrstva, da je blago z dvojno rabo, ki ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno uporabi iz prvega odstavka 5. člena tega zakona in mu je bilo to znano;
- na zahtevo ne predloži svojih poslovnih knjig, korespondence ali drugih podatkov.

2. Z globo od 50.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

3. Z globo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

VELJAVNOST:
Od 15.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o kontroli izvoza blaga z dvojno rabo
(UL RS 53/2005)
Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo
(UL RS 37/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *