Kriteriji za dokazovanje težav v gospodarskih družbah pri dodeljevanju državne pomoči

Avtor: | Objava: 10.03.2002Družba v težavah je po zakonski definiciji tista družba, ki z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih družbenikov, delničarjev ali upnikov, ni zmožna ustaviti negativnih gibanj poslovanja in bi brez posredovanja države ogrozila obstoj družbe.Gospodarska družba, ki želi pridobiti državna sredstva za pomoč, mora svoje težave dokazati s kazalniki in relevantnimi podatki iz poslovnega poročila.
 
Poslovno poročilo mora vsebovati naslednje kazalnike in relevantne podatke:
 
a) kazalniki in ključni podatki o poslovanju:
- indeks čistih prihodkov iz prodaje,
- indeks povečevanja zalog in dnevi vezave zalog,
- indeks povečanja terjatev in dnevi vezave terjatev,
- indeks rasti vsote tekoče in prenesene izgube,
- stopnja zadolženosti (dolg v primerjavi s kapitalom),
- delež dolga (dolg v primerjavi z obveznostmi do virov sredstev),
- število dni blokad transakcijskih računov pri bankah v zadnjih 6 mesecih,
- prosti denarni tok (v absolutnih zneskih in v primerjavi s prihodki iz prodaje),
- razmerje med čistim dobičkom ali izgubo in prihodki,
- stopnja izkoriščenosti poslovnih zmogljivosti,
- kratkoročni koeficient likvidnosti (kratkoročna sredstva v primerjavi s kratkoročnimi dolgovi),
- stroški financiranja v primerjavi s prihodki iz prodaje,
- čisti dobiček ali izguba na zaposlenega,
- prihodki iz poslovanja na zaposlenega;
 
b) drugi relevantni podatki:
- stroški dela na zaposlenega,
- povprečna bruto plača na zaposlenega,
- število zaposlenih,
- navedba o prenehanju potreb po opravljanju določenega dela zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturalnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca, ki posledično povzročajo resne socialne težave,
- navedba, koliko delovnih mest je ogroženih iz poslovnih razlogov,
- navedba, ali je gospodarska družba nezmožna, da delavcem redno zagotovi plačila za delo.
 
Ocena poslovanja gospodarske družbe se prikaže s podatki za preteklo obdobje treh let in izračunom kazalnikov. Primerjava kazalnikov se lahko izvede tudi glede na vrsto gospodarske družbe - s podskupino dejavnosti, skupino oziroma s tujimi konkurenti.
 
Državne pomoči se ne dodeli v primerih, ko za pomoč zaprosi gospodarska družba:
- katere tekoče in prenesene izgube preteklih let presegajo polovico osnovnega kapitala, vendar še niso bile izvedene aktivnosti, h katerim zavezuje zakon, ki ureja finančno poslovanje gospodarskih družb,
- ki sicer izkazuje težave v poslovanju, vendar je hkrati del sistema povezanih gospodarskih družb, kjer sistem kot celota ne izpolnjuje pogojev za dodelitev državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
- ki je iz državnih virov že prejela pomoči za namene sanacije ali prestrukturiranja in je sanacijo ali prestrukturiranje zaključila,- v kateri lastniki ne sodelujejo aktivno pri realizaciji programa prestrukturiranja tudi z lastnimi sredstvi (na primer pokrivanje izgube iz obstoječega kapitala).
 
VELJAVNOST: Od 22.2.2003
 
PRAVNI VIR: Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (UL RS 18/2003)Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UL RS 110/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *