Kriteriji za oceno pravne ali fizične osebe, ali se šteje za dobro poučenega investitorja

Avtor: | Objava: 27.06.2005Fizične in pravne osebe, ki investirajo premoženje v finančne instrumente, seznanjamo s Sklepom o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba lahko šteje za dobro poučenega investitorja. 

Dobro poučeni investitor je fizična ali pravna oseba, ki nalaga svoje premoženje v finančne instrumente, za kar mora imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje, ki so potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v finančne instrumente, in ki zna pridobiti ustrezne informacije ali strokovno svetovanje, če to zahteva posamezna vrsta naložb ali določena naložba v finančne instrumente. 

Terjatve dobro poučenega investitorja niso vključene v sistem jamstev, zato dobi investitor ta status le na podlagi pisne izjave. 

Zakon o trgu vrednostnih papirjev v 10.b členu določa, kdo je dobro poučeni investitor, pri čemer loči dve vrsti dobro poučenih investitorjev: 

1. države, centralne banke, mednarodne finančne organizacije, banke, hranilnice, borzno posredniške družbe, zavarovalnice, investicijski skladi, družbe za upravljanje investicijskih skladov, pokojninski skladi in upravitelji teh skladov;

2. druge nadzorovane finančne organizacije, ki niso zgoraj navedene finančne organizacije:
- družbe, ki so izdajatelji vrednostnih papirjev s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
- gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom za velike družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
- lokalne skupnosti in
- fizične osebe in druge pravne osebe, ki niso pravne osebe iz 1. do 3. točke, za katere borzno posredniška družba oziroma banka oceni, da izpolnjujejo kriterije dobro poučenega investitorja. 

Sklep Agencije za trg vrednostnih papirjev se nanaša na subjekte pod točko 2 zgoraj ter določa natančnejše kriterije, kdaj se pravna oziroma fizična oseba šteje za dobro poučenega investitorja. 

Navedene kriterije morajo upoštevati borzno posredniške družbe oziroma banke pri oceni ali se pravna ali fizična oseba šteje za dobro poučenega investitorja.
 
 
Fizična oseba, ki je v pravni osebi pooblaščena za sklenitev posla oziroma podpis pogodbe, katere predmet je finančna storitev oziroma finančni instrument oziroma fizična oseba se šteje za dobro poučenega investitorja, če izpolnjuje najmanj dva izmed naslednjih pogojev:
- v zadnjem letu je na ustreznem finančnem trgu opravila najmanj 40 večjih transakcij z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje;
- ta pogoj je izpolnjen tudi, kadar je pravna oziroma fizična oseba pogoj izpolnjevala zadnje leto preden je finančno premoženje prvič prenesla v upravljanje drugi borzno posredniški družbi oziroma banki;
- najmanj eno leto je poklicno delovala na finančnem področju, na delovnem mestu, ki zahteva poznavanje trgovanja z vrednostnimi papirji in/ali standardiziranimi finančnimi instrumenti iz drugega odstavka 8. člena ZISDU – 1;
- finančno premoženje s katerim razpolaga pravna oseba, ki je fizični osebi dala pooblastilo za sklenitev finančnega posla oziroma fizične osebe, presega 120 milijonov tolarjev. 
 
VELJAVNOST:
Od 30.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o podrobnejših kriterijih za oceno, kdaj se posamezna pravna ali fizična oseba  lahko šteje za dobro poučenega investitorja
(UL RS 57/2005)
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (UL RS 56/99, 31/2000, 52/2002, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *