Malega dela ni več, začasno delo pa le za upokojence

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 10.06.2013

Po mesecih pogajanj socialnih partnerjev se od 12. aprila vendarle izvaja reforma trga dela, po kateri naj bi zlasti z ukrepi za povečanje prožnosti trga dela okrepili konkurenčnost gospodarstva.


(BigStockPhoto)

Eno od pogajalskih izhodišč obstoječe reforme trga dela je bila tudi ureditev začasnega in občasnega dela, ki bi ga lahko opravljali tako brezposelni kot tudi upokojenci. Iz bojazni sindikatov, da bi delodajalci raje najemali le občasno delovno silo kot zaposlovali za daljše časovne obdobje, bo lahko od 1. julija 2013 na podlagi novega 27.b člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) občasno ali začasno delo opravljal le upokojenec.

 

Kratkotrajno delo ostaja, ukinja se malo delo

 

Naj spomnimo, da dosedanji 12.b člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), ki ga ZUTD s 1. julijem 2013 razveljavlja, podobno formulacijo dela opredeljuje z malim delom. V primeru malega dela se to namreč šteje za delo, ki traja največ 20 ur na teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo za opravljanje tega dela pa ne presega 50 % minimalne plače. Malo delo lahko izvaja le oseba, ki ni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom, ne opravlja samostojne dejavnosti in ne prejema pokojnine. Delodajalec prijavi osebo, ki opravlja malo delo, v socialno zavarovanje in na njeno plačilo obračuna in plača prispevke za socialno varnost v obsegu pravic iz socialne varnosti, kot da gre za delovno razmerje s krajšim od polnega delovnega časa.

 

Ker gre pri malem delu za obliko delovnega razmerja s krajšim od polnega delovnega časa, se morajo pri izvajanju dela upoštevati predpisi o delovnih razmerjih, prav tako pa morata delodajalec in oseba, ki opravlja malo delo, skleniti pogodbo o mali zaposlitvi, v kateri poleg osnovnih podatkov pogodbenih strank določita tudi vrsto dela s kratkim opisom in krajem opravljanja dela, čas trajanja dela na dan, na teden in na mesec, znesek plačila za opravljanje dela in o načinu izplačevanja plačila ter druge pravice in obveznosti.

 

Malo delo se razlikuje od kratkotrajnega dela, tj. brezplačnega opravljanja dela v mikro družbi, zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravlja zakonec, zunajzakonski partner ali oseba, s katero je lastnik podjetja ali solastnik v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena in traja največ 40 ur mesečno. Kratkotrajno delo se lahko opravlja na podlagi predhodne prijave upravni enoti, kjer se delo opravlja. Prijava vsebuje navedbo osebe, ki bo delo opravljala, kraj in čas opravljanja dela ter izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev. Upravna enota mora en izvod prijave nemudoma posredovati pristojnemu inšpektoratu za delo.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *