Materiali in izdelki, ki prihajajo v stik z živili

Avtor: | Objava: 18.04.2005Proizvajalce materialov in izdelkov, ki so namenjeni za stik z živili, seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.  

Namen pravilnika je urediti področja proizvodnje materialov in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili in pri katerih je pomembno, da ne vsebujejo nedovoljenih snovi oziroma, da njihova količina ne presega dopustne meje. 

Pravilnik vnaša v slovenski pravni red Direktive EU, ki se nanašajo na:
- materiale in izdelke iz regenerirane celulozne folije, namenjene za stik z živili (Direktiva 19-93/10/EGS);
- polimerne materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (Direktiva 2002/72/ES);
- keramične izdelke, nemenjene za stik z živili (Direktiva 1984/500/EGS);
- sproščanje N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud in tolažilnih dud iz elastomera ali gume (Direktiva 1993/11/EGS);
- uporabo nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Direktiva 2002/16/ES);
- materiale in izdelke, ki vsebujejo monomere vinilklorida in so namenjeni za stik z živili (Direktiva 78/142/EGS). 

Pravilnik za vsako skupino snovi posebej ureja, kateri materiali in izdelki spadajo vanjo, ter navaja izjeme pri posamezni skupini, za katere se ta pravilnik ne uporablja. 

Natančno so določeni postopki, ki morajo biti uporabljeni pri preizkusih, s katerimi se dokazuje, da posamezen material ali izdelek, ki prihaja v stik z živili ali je temu namenjen, ustreza predpisanim zahtevam. 

V zvezi z zahtevami, katerim mora biti v prometu s tovrstnimi izdelki in materiali zadoščeno, pravilnik napotuje na neposredno uporabo zgoraj omenjenih Direktiv. 

Pravilnik kot najpomembnejši določbi izpostavlja:
- posamezne snovi in izdelki ne smejo vsebovati določenih snovi v koncentracijah, ki presegajo dovoljene meje,
- do prehajanja škodljivih snovi iz materialov oziroma izdelkov, ki so namenjeni za stik z živili, na živila sama, ne sme priti v nobenem primeru. 
 
Pravilnik določa prehodna obdobja za posamezne snovi in izdelke, ki prihajajo v stik z živili, v katerih mora biti zadoščeno merilom in zahtevam iz tega pravilnika. 
 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik, objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/2002, 75/2003, 44/2004. 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil določa sankcije za nespoštovanje zakonskih določb in sicer se z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
se ukvarja s proizvodnjo ali prometom živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
se ukvarja z oglaševanjem oziroma reklamno dejavnostjo;
proizvaja ali daje v promet izdelke ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki vsebujejo nedovoljene snovi ali njihova količina presega dopustno mejo. 

VELJAVNOST:
Od 9.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
(UL RS 36/2005)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002, 47/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *