Mediacija v sporih v zvezi z avtorsko pravico ali njej sorodnimi pravicami

Avtor: | Objava: 18.04.2005



Kolektivne organizacije in reprezentativna združenja uporabnikov lahko uspešno koristijo novosti, ki jih prinaša Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami. 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah predvideva možnost mediacije med kolektivno organizacijo in reprezentativnimi združenji uporabnikov:
- glede sklenitve skupnega sporazuma,
- glede sklenitve sporazuma o kabelski retransmisiji radiodifuzno oddajanih del,
- če imetnik pravic, ki uporablja tehnične ukrepe po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah, osebam, ki imajo zakonit dostop do primerka avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, na njihovo zahtevo v najkrajšem možnem času, s spremembo tehničnega ukrepa ali z drugimi sredstvi, ne omogoči uveljavitve vsebinskih omejitev pravic (uporaba v korist invalidnih oseb, uporaba za namene pouka, privatno in drugo lastno reproduciranje, uradni postopki, efemerni posnetki RTV organizacij); 
 
Kolektivne organizacije so pravne osebe, ki na podlagi dovoljenja pristojnega organa nepridobitno in kot edino dejavnost, na podlagi pooblastila avtorja oziroma zakona v svojem imenu in za račun avtorjev:
- dovoljujejo uporabo del iz repertoarja varovanih del pod podobnimi pogoji za podobne vrste uporabe;
- obveščajo uporabnike o višini nadomestil, ki jih predlagajo in sklepajo z njimi sporazume o pogojih uporabe varovanih del;
- objavljajo tarife za plačilo nadomestil;
- sklepajo sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami;
- nadzorujejo uporabo del iz repertoarja;
- izterjujejo plačila nadomestil in avtorskih honorarjev;
- delijo zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve ter
- uveljavljajo varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi, vendar morajo o tako uveljavljenih pravicah predložiti avtorju račun. 
 
Reprezentativna združenja so tista, ki predstavljajo večino uporabnikov na področju dejavnosti, dela dejavnosti ali skupin dejavnosti

Postopek mediacije med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem se začne z vložitvijo predloga s strani ene od omenjenih strank pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
 

Če mediator ni predlagan že ob predložitvi vloge, urad pozove stranki, da ga najkasneje v dveh mesecih od vložitve predloga določita iz seznama mediatorjev, ki ga določi Vlada RS. 

Mediator lahko strankama naloži, da v določenem roku predložita vsaka svoj predlog ter ustrezno gradivo

Mediator se lahko s strankama srečuje tudi ločeno, stranki pa imata lahko na sestankih tudi svoje zastopnike in svetovalce. 

Mediator lahko kadarkoli med postopkom predlaga strankama predlog rešitve spora. Tak predlog se šteje za sprejetega, če stranki v roku treh mesecev od vročitve predloga skleneta skupni sporazum.
 
 
Mediacija se konča z dnem, ko:
- stranki podpišeta skupni sporazum;
- stranki skleneta sporazum glede dela ali vseh spornih vprašanj o vsebinski omejitvi pravic;
- mediator ugotovi, da spora na ta način ne bo mogoče rešiti;
- urad ali mediator prejme pisno obvestilo stranke, da odstopa od sporazuma o mediaciji. 
 
V postopku mediacije veljata načeli zaupnosti in tajnosti. Načeloma dejstva, stališča in izjave, ki so pridobljeni v postopku mediacije, ne smejo biti obremenilna okoliščina oziroma dokaz v sodnem ali kateremkoli drugem postopku. 

VELJAVNOST:
Od 20.4.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (UL RS 35/2005)
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS 94/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *