Metodologija vodenja registra zbirk osebnih podatkov

Avtor: | Objava: 29.03.2005Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov je pomemben za vse upravljavce zbirk osebnih podatkov. 

Pravilnik določa:
- vsebino registra zbirk osebnih podatkov,
- obliko in način posredovanja katalogov zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo upravljavci zbirk osebnih podatkov,
- način vodenja registra in
- način objave registra. 

Register zbirk osebnih podatkov vsebuje podatke iz katalogov zbirk osebnih podatkov, ki jih posredujejo upravljavci in katerih vsebina je določena v Zakonu o varstvu osebnih podatkov. 

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je dolžan upoštevati naslednje roke: 

Najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo mora upravljavec vsako zbirko osebnih podatkov posredovati Državnemu nadzornemu organu oziroma, ker ta organ prične z delovanjem šele 1.1.2006, Inšpektoratu za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. 

Najkasneje v 8 dneh po kakršnikoli spremembi zapisov v že obstoječi zbirki osebnih podatkov, mora to spremembo sporočiti nadzornemu organu. 

15 dni pred nameravanim vnosom nove vrste osebnih podatkov, mora to sporočiti ustreznemu nadzornemu organu. 

Najpozneje v 8 dneh po prenehanju vodenja posamezne zbirke osebnih podatkov, mora sporočiti nadzornemu organu, katero zbirko je prenehal voditi ter kaj je napravil z zbranimi osebnimi podatki. 

Najkasneje v 8 dneh po izbrisu iz poslovnega registra mora upravljavec, ki je prenehal z delovanjem, sporočiti nadzornemu organu, da je z delovanjem prenehal, ter ga informirati o tem, kaj je storil z osebnimi podatki, ki jih je zbiral. 

Zapise o katalogih zbirk osebnih podatkov je možno posredovati na naslednje načine:
v elektronski obliki bo zapise mogoče posredovati na spletni naslov Državnega nadzornega organa in sicer od 1.1.2006 dalje;
pisno na obrazcu RZOP, ki je sestavni del Pravilnika, organ pa ga bo objavil tudi na svoji spletni strani,
pisno na drugem dokumentu, ki ima isto vsebino kot obrazec RZOP. 

Do vzpostavitve Državnega nadzornega organa, se osebni podatki v pisni obliki posredujejo na naslov:
Ministrstvo za pravosodje
Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov
Tivolska 50
Ljubljana  

Upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki so posredovali zapise zbirk osebnih podatkov po pravilih starega Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001, 52/2002, 73/2004) in njemu ustreznega Pravilnika o metodologiji vodenja skupnega kataloga osebnih podatkov (UL RS 101/2001), morajo pristojnemu organu posredovati manjkajoče zapise v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.  

Zakon o varstvu osebnih podatkov določa globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev za prekršek pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ne posreduje osebnih podatkov za potrebe registra zbirk osebnih podatkov. 

VELJAVNOST:
Od 2.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov
(UL RS 28/2005)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *