Način in pogoji vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov

Avtor: | Objava: 20.06.2005Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov je pomembna za upravljavce naprav, ki morajo pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov.  

Upravljavec naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, ima pravico do emisije toplogrednih plinov v obsegu emisijskih kuponov, pridobljenih za to napravo.
 

Emisijski kupon v Sloveniji predstavlja pravico, izraženo v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida. Tej pravici so enakovredne tudi druge pravice, ki jih za namene trgovanja s pravicami emisije toplogrednih plinov na svojem območju podeljujejo druge države članice EU, v primeru sklenitve ustrezne mednarodne pogodbe pa tudi pravice, ki jih za namene trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov na svojem območju podeljujejo države pogodbenice Kiotskega protokola. 

Komisija EU je izdala Uredbo 2216/2004/ES, ki ureja način vzpostavitve in vodenja registra, vključno z:
- lastnostmi strojne in programske opreme registra ter njegovega fizičnega varovanja,
- vsebino registra s tabelami in vrstami računov (državni račun, račun upravljavca naprave in osebni račun),
- obveznostmi imetnikov računov in podatki, ki jih morajo posredovati upravljavcu registra,
- nalogami in postopki, ki jih vodi upravljavec registra,
- transakcijami,
- hranjenjem dokumentacije,
- pristojbinami itd.  

Register je v Zakonu o varstvu okolja opredeljen kot standardizirana in informatizirana centralna baza o imetnikih emisijskih kuponov, ki je vzpostavljena za zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega evidentiranja stanja in spremljanja trgovanja z emisijskimi kuponi in se vodi skladno s predpisi EU, ki se nanašajo na register emisijskih kuponov.

Uredba vlade ureja zadeve, ki so nujno potrebne za delovanje registra in jih Uredba 2216/2004/ES ne ureja ali celo zahteva njihovo ureditev z nacionalnimi predpisi. Te zadeve se nanašajo zlasti na:
- obveznosti imetnikov računov in preveritelja poročila o emisijah toplogrednih plinov,
- naloge in obveznosti agencije RS za okolje kot upravljavke registra,
- določitev pooblaščenih zastopnikov države, imetnikov računa, preveriteljev in registra,
- pooblastila pooblaščenega zastopnika registra,
- stroške vodenja registra in
- prekrške v zvezi z neizpolnjevanjem zahtev uredbe, ki jih je mogoče opredeliti kot prekršek. 

Register vzpostavi in vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju Agencija). 

Vodenje registra pomeni opravljanje naslednjih nalog:
a) zagotavljanje delovanja registra,
b) izvrševanje postopkov v skladu z Uredbo 2216/2004/ES,
c) zagotavljanje informacij in poročanje skladno z Uredbo 2216/2004/ES in
d) izvajanje drugih opravil, potrebnih za vodenje registra. 

Odprtje računov morajo od Agencije zahtevati:
- Ministrstvo za okolje (odprtje državnega računa),
- upravljavec naprave (račun upravljavca naprave), ki  je pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in
- fizična oseba, ki želi v registru odpreti svoj osebni račun. 

Agencija je dolžna odpreti račun vsaki upravičeni osebi, ki v skladu z določili Uredbe sklene pogodbo o odprtju in vodenju računa ter plača nadomestilo za odprtje in vodenje računa. 

Višino nadomestila za odprtje in vodenje računa določi predstojnik Agencije po predhodnem soglasju Vlade RS in je sorazmerno z deležem materialnih stroškov za odprtje in vodenje računa za nakup in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki jih ima Agencija v zvezi z odprtjem in vodenjem računa upravljavca naprave oziroma imetnika osebnega računa. 

Upravljavec naprave je zavezan:
- vsako leto najkasneje do 31. marca poslati Agenciji poročilo o emisijah toplogrednih plinov ter
- vnesti podatke iz poročila v register;
- pozvati preveritelja, ki je preveril podatke iz poročila, naj overi podatke, ki jih je vnesel v register. 

V primeru, da so v register vnešeni napačni podatki o emisijah toplogrednih plinov, jih lahko popravita tako preveritelj kot tudi pooblaščeni zastopnik registra. 

Za nespoštovanje določb uredbe so predvidene naslednje kazni: 

1. Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
- v predpisanem roku ne zahteva odprtja računa upravljavca naprave,
- do predpisanega roka ne vnese podatkov o emisijah TGP v register,
- v predpisanem roku ne zahteva dostopa do registra ali ne overi pravilnosti vnosa podatkov o emisijah TGP. 

2. Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

3. Z globo od 30.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. 

VELJAVNOST:
Od 11.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov
(UL RS 56/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *