Način predložitve varščine pri uporabi carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine

Avtor: | Objava: 05.07.2004Imetnike modela, patenta, dodatnega varstvenega certifikata ali žlahtniteljske pravice seznanjamo s Pravilnikom o načinu predložitve varščine, kriterijih za določitev njene višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve varščine v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine. 

Z varščino se zavarujejo interesi imetnika modela, patenta, dodatnega varstvenega certifikata,… če se blago, ki je bilo začasno zadržano zaradi domnevne kršitve navedenih pravic, prepusti deklarantu, lastniku, uvozniku ali prejemniku. 

Kot varščina se šteje:
bančna garancija, če jo izda banka, ki jo kot garanta prizna carinski organ ali
gotovinski polog pri carinskem organu. 

Z izdajo bančne garancije se banka kot garant zaveže, da bo poravnala zahtevani znesek obračunanih stroškov in morebitni zahtevek za povračilo škode nastalih zaradi izvajanja ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, in sicer do najvišjega zneska, navedenega v bančni garanciji, ki ga oseba, ki je položila bančno garancijo, do njegove zapadlosti ni plačala oziroma znesek iz naslova položene varščine

Rok veljavnosti bančne garancije, s katerim se zavaruje plačilo zneska, navedenega v bančni garanciji, ne more biti krajši od enega leta, in se lahko podaljša največ za 45 dni. 
 
Če rok veljavnosti bančne garancije poteče pred pravnomočno sodbo oziroma dokončno odločitvijo o odvzemu blaga, mora oseba, ki je položila bančno garancijo, do poteka roka veljavnosti prejšnje bančne garancije položiti novo bančno garancijo. Nova bančna garancija mora vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi zneski, ki so bili zavarovani s prejšnjo bančno garancijo. 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi višine stroškov hrambe in ohranjanja blaga v času začasnega zadržanja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine. 

VELJAVNOST:
Od 1.7.2004.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu predložitve varščine, kriterijih za določitev njene višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve varščine v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
(UL RS 70/2004)
Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske Skupnosti (UL RS 25/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *