Način prevoza in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk

Avtor: | Objava: 14.11.2005Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk je pomemben za pravne osebe, ki prevažajo vrednostne pošiljke. 

Zakon o zasebnem varovanju v četrtem odstavku 32. člena nalaga ministru pristojnem za notranje zadeve, da natančneje predpiše način prevoza in varovanja denarja in drugih vrednostnih pošiljk. 

Pravilnik ureja vsebino kot zahteva Zakon, namen pravilnika pa je, da se:
- preprečijo in zmanjšajo nevarnosti odtujitve in
- poveča varnost oseb, ki  prevažajo vrednostne pošiljke.  

Naloge prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk lahko opravljajo le gospodarske družbe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki jim je ministrstvo pristojno za notranje zadeve podelilo ustrezno licenco za opravljanje te dejavnosti.

Oblika varovanja pošiljk se razlikuje glede na vrednost pošiljke. Pravilnik deli vrednostne pošiljke na 5 razredov. Na podlagi te delitve natančneje določa ukrepe, kriterije in zahteve glede varovanje prevozov. 

Razredi vrednostnih pošiljk so naslednji:
1. razred: vrednost pošiljke ne presega protivrednosti 15.000 EUR,
2. razred: vrednost pošiljke dosega protivrednost 180.000 EUR po prevoznem sredstvu;
3. razred: vrednost pošiljke dosega protivrednost 4.000.000 EUR po prevoznem sredstvu;
4. razred: vrednost pošiljke dosega protivrednost 8.000.000 EUR po prevoznem sredstvu;
5. razred: vrednost pošiljke presega protivrednost 8.000.000 EUR po prevoznem sredstvu. 

Posamezni naročnik lahko pri prevozu vrednostne pošiljke iz 3., 4. in 5. razreda najmanj 10 dni pred načrtovanim prevozom predlaga generalni policijski upravi (v nadaljevanju: GPU) tudi sodelovanje policije. 

GPU na podlagi predloga oceni stopnjo tveganja pri prevozu in varovanju varovane pošiljke, naročnika pa nato obvesti o načinu sodelovanja. Hkrati z njim sklene pogodbo, v kateri se dogovorita o medsebojnih obveznostih in o plačilu stroškov prevoza in varovanja.  

Varnostna služba, ki organizira prevoz pošiljke iz 4. in 5. razreda, je dolžna najmanj 12 ur pred načrtovanim prevozom o tem obvestiti operativno-komunikacijski center (v nadaljevanju: OKC) GPU, ki vsebuje naslednje podatke:
- kraj in čas začetka prevoza,
- firmo in sedež varnostne službe, ki bo opravila prevoz,
- podatke o znamki, registrski številki in vrsti vozil, ki opravljajo in spremljajo prevoz,
- telefonsko številka VNC,
- podatke o vodji prevoza,
- kraj in predvideni čas prihoda oziroma končanja prevoza,
- okvirna smer prevoza in drugi pomembnejši podatki. 

Pravilnik natančno določa varnostne ukrepe, ki so potrebni pred prevozom ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati vršilec naročila in sicer ločeno za vsak razred varovane pošiljke. 

Naročnik je v zvezi s prenosom vrednostnih pošiljk dolžan varovano pošiljko namestiti v ustrezno embalažo (na primer v plastično kaseto, vrečko, ...) in jo zaščiti na način, da je mogoče ugotoviti vsako nepooblaščeno odpiranje. 

Naročnik in prevzemnik morata varovano pošiljko označiti na način, da je mogoča njena sledljivost
(na primer številka pošiljke, nazivni karton, amanetna knjiga, ...). 

Naročnik in prevzemnik morata pri sami predaji/prevzemu pošiljke izvesti vso potrebno spremno dokumentacijo, s katero prevzemnik/izročitelj dokazuje prevzem oziroma predajo pošiljke. 

Prevzemnik in izročitelj potrdita prevzem/predajo pošiljke z lastnoročnim podpisom na spremni dokumentaciji. 

Pravilnik ureja tudi prevoz varovanih pošiljk preko ozemlja RS družbe za zasebno varovanje iz držav članic EU. Pogoj za izvedbo tovrstnega prevoza je pridobitev pisnega soglasja ministrstva pristojnega za notranje zadeve, kot to ureja Zakon o zasebnem varovanju. 

Tuja družba, ki organizira prevoz vrednostnih pošiljk 4. ali 5. razreda, je dolžna o prevozu pisno obvestiti OKC GPU najmanj 24 ur pred predvidenim začetkom organiziranega prevoza. 

Imetniki licenc za fizično varovanje in prevoz denarja in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk so svoje varovanje dolžni uskladiti v skladu s pravilnikom najkasneje do 2. januarja leta 2006. 

Naročnik prevoza varovane pošiljke in imetnik licence, ki bo prevoz izvajal, se lahko s posebno pogodbo dogovorita tudi za strožje pogoje za izvedbo prevoza kot to določa Pravilnik. 
 
Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 12.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (UL RS 96/2005)
Zakon o zasebnem varovanju (UL RS 126/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *