Nakup in dobava osebnih motornih vozil v EU

Avtor: Dejan Petkovič | Objava: 23.09.2004

Vse ovire do registracije novega (ali rabljenega) vozila, ki ste ga kupili v drugih državah Evropske unije.S 1.5.2004, ko je Slovenija gospodarsko in politično postala del Evropske skupnosti, so tudi pri nakupih v tretjih državah in državah članicah nastopile pomembne spremembe. V članku govorimo o nabavi osebnih motornih vozil, enaka zakonska obravnava pa je določena tudi za nakup plovil in zrakoplovov (oboje do določene zmogljivosti).  

Pridobitve novih prevoznih sredstev znotraj Skupnosti so vedno obdavčene z DDV po načelu namembne države (tam, kjer bo vozilo registrirano), ne glede na davčni status kupca. Pri tem velja opozoriti, da ozemlje Evropske skupnosti ni povsem enako političnemu področju Evropske unije. Nekatera ozemlja so namreč iz različnih razlogov izločena z davčnega območja članice, čeprav so pod pravno jurisdikcijo države članice (denimo Kanarsko otočje v Španiji).  

Prav tako je vsaka pridobitev motornega vozila iz druge države članice obdavčena z davkom na motorna vozila (prva registracija na območju RS – ne glede na to, ali gre za pridobitev novih ali rabljenih vozil), razen v primeru oprostitev, izrecno navedenih v Zakonu o davku na motorna vozila (ZDMV). Navajamo nekatere primere oprostitev
  • vozila, kupljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer eno novo osebno ali kombinirano vozilo s petimi ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let,
  • vozila, ki so nabavljena za prevoz invalidov,
  • vozila za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, itn.
Davek od posameznega novega motornega vozila se plačuje po stopnjah od davčne osnove kot kaže tabela 1.   

Davek na novo motorno vozilo  (tabela 1)
DAVČNA OSNOVA STOPNJA DMV
               do 1 mio SIT 1,0
nad 1,0 mio SIT   do   1,4 mio SIT 1,4
nad 1,4 mio SIT   do   1,8 mio SIT 2,0
nad 1,8 mio SIT   do   2,4 mio SIT 3,5
nad 2,4 mio SIT   do   3,0 mio SIT 5,0
nad 3,0 mio SIT   do   4,0 mio SIT 7,0
nad 4,0 mio SIT   do   5,0 mio SIT 9,0
nad 5,0 mio SIT   do   6,0 mio SIT 11,0
               nad 6,0 mio SIT 13,0

Poudarjamo, da so nova motorna vozila po definiciji ZDMV tista, ki se dajo prvič v promet v Sloveniji, torej se tudi za rabljena vozila, ki se dajo v Sloveniji prvič v promet, upošteva prikazana lestvica.  

Davek na motorna vozila se plača tudi od prometa rabljenih motornih vozil znotraj Slovenije, in sicer po stopnji pet odstotkov od nakupne cene, ki mora ustrezati prometni vrednosti vozila.  V nadaljevanju podajamo tabelarične prikaze pridobitev in dobav novih in rabljenih osebnih motornih vozil ter določene računske primere. V računskih primerih nismo upoštevali zneskov plačane ekološke takse. Informativno le navajamo, da ta v letu 2004 znaša 14 tolarjev na kilogram vozila (upošteva se najmanjša masa vozila, pripravljenega za vožnjo, ki je navedena v izjavi o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila). V tabelah se omejujemo le na vidik podjetij (podjetnikov), ki so identificirani za DDV v Sloveniji, čeprav so seveda mogoči primeri opravljanja neodvisne dejavnosti brez identifikacije za namene DDV: 

1. Zakonske podlage in obveznosti ob pridobitvi novih (po definiciji ZDDV) prevoznih sredstev znotraj Skupnosti  

Kopensko motorno vozilo je v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost novo, če ni starejše od 6 mesecev (od datuma prve uporabe) in z njim ni bilo prevoženih več kot 6.000 km. Nabava novih prevoznih sredstev se vedno obdavčuje v skladu z načelom namembne države (oz. tam, kjer bodo registrirana). V teh primerih se tudi fizična oseba šteje za davčnega zavezanca in plačnika DDV.  

Končna cena novega motornega vozila v Sloveniji je torej odvisna od nabavne cene vozila v državi članici, saj bo novo prevozno sredstvo obdavčeno v Sloveniji. 

Nakup novega vozila v skupnosti (tabel 2)
Prodajalec iz druge države  članice Kupec iz Slovenije Podlaga v ZDDV Obračun DDV-plačilo DDV Izpolnitev obrazca Davčna osnova (ZDDV) Podlaga v ZDMV Izpolnitev obrazca Davčna osnova (ZDMV)
Z identifikacijo za DDV Z identifikacijo za DDV (vozilo ne bo namenjeno nadalj. prodaji 3.a čl.  ZDDV Obračun DDV-O DDV-NPS-P2 (obrazec potrdi DURS) Skladno z 21.a čl.(vklj. tudi DMV in taksa) 1. odst. 3. čl. ZDMV Obrazec z odločbo ali obračun Nabavna cena motornega vozila
Brez identifikacije za DDV Z identifikacijo za DDV (vozilo ne bo namenjeno nadalj. prodaji) 3.a čl. ZDDV Obračun DDV-O DDV-NPS-P2 (obrazec potrdi DURS) Skladno z 21.a čl.(vklj. tudi DMV in taksa) 1. odst. 3. čl. ZDMV Obrazec z odločbo ali obračun Nabavna cena motornega vozila

Vidimo torej, da v sistemu obdavčitve ni razlike glede na davčni status prodajalca. Če podjetje pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili, mora podjetje samo obračunati DMV in obračun predložiti davčnemu organu. Drugim podjetjem odmeri DMV pristojni davčni organ. ZDMV torej (tako kot že doslej) pozna dva načina obračunavanja DMV: 
  • samoobdavčitev,
  • odmera s strani davčnega organa.
Podajamo praktičen primer pridobitve novega motornega vozila, če pridobitev (nakup) opravi davčni zavezanec iz Slovenije, prodajalec pa je davčni zavezanec iz Nemčije: 

Nabavna vrednost v Nemčiji:                      20.000  EUR       
DMV v Sloveniji – 9 %(lestvica!):                  1.800  EUR
DDV v Sloveniji – 20 %:                                4.360  EUR
---------------------------------------------------------------------
SKUPAJ:                                                    26.160  EUR   

2. Zakonske podlage in obveznosti ob dobavi novih (po definiciji ZDDV) prevoznih sredstev znotraj Skupnosti  Tabela 3
 
Dobava novega vozila (tabela 3)
Prodajalec iz Slovenije Kupec iz druge države članice Podlaga v ZDDV Kaj je treba izpolniti?
Z identifikacijo za DDV Z identifikacijo za DDV oproščena dobava na podlagi 1. točke 31.a čl. ZDDV Vnos v kvartalno poročilo, obračun DDV-O
Z identifikacijo za DDV Brez identifikacije za DDV Oproščena dobava na podlagi 2. točke 31.a čl. ZDDV Izpolnitev obrazca DDV-NPS-D1, obračun DDV-O

3. Zakonske podlage in obveznosti pri pridobitvi rabljenih prevoznih sredstev znotraj Skupnosti
 

Cenovno še bolj zanimive pa bodo gotovo pridobitve rabljenih prevoznih sredstev v drugi državi članici. Pri nakupu rabljenih avtomobilov, ki so že bili registrirani na področju Evropske unije, bo treba vozilo peljati na postopek identifikacije in ocene njegovega tehničnega stanja. Namen je ugotovitev istovetnosti vozila s predloženimi dokumenti o registraciji (kjer je bilo vozilo prej registrirano) in s prometnim dovoljenjem. Promet rabljenih prevoznih sredstev je obdavčen v državi porekla pod posebnimi pogoji. V primeru pridobitve rabljenega vozila iz druge države članice pridobitelj obračuna in plača DDV, če je identificiran za DDV in je tudi prodajalec iz druge države članice identificiran za DDV. V tem primeru je prodajalec opravil oproščeno dobavo, kupec v Sloveniji, identificiran za DDV, pa obračuna DDV in ga vnese v obrazec DDV-O. 

Tudi ko bomo rabljeno osebno vozilo pridobili v drugi državi članici od fizične osebe (ali malega davčnega zavezanca), DDV v Sloveniji ne bo obračunan. Pogoj je, da ta fizična oseba ali mali davčni zavezanec, ki avto prodaja, pri nabavi tega vozila ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV v svoji državi.   DDV bo obračunan v Sloveniji le, če sta prodajalec rabljenega vozila iz druge države članice in slovenski kupec identificirana za DDV Rabljena motorna vozila (z vidika določb ZDDV), ki so pridobljena iz držav EU in iz tretjih držav, se štejejo kot nova (z vidika določb ZDMV) in zanje je treba plačati DMV na podlagi zakonsko določene lestvice.    

Nakup rabljenega vozila  (tabela 4)
Prodajalec iz druge države članice Kupec iz Slovenije Podlaga v ZDDV Obračun DDV ‑ plačilo DDV Izpolnitev obrazca Davčna osnova (ZDDV) Podlaga v ZDMV Izpolnitev obrazca Davčna osnova (ZDMV)
Z identifikacijo za DDV Z identifikacijo za DDV - vozilo ne bo namen.  nadalj. prodaji 1. točka 3.a čl. ZDDV Obračun DDV-O DDV-RPS, ki ga potrdi DURS Skladno z 21.a čl. ZDDV ‑ vklj. tudi DMV in taksa 1. odst. 3. čl. ZDMV Odmera z odločbo ali obračun Nabavna cena motornega vozila
Brez identifikacije za DDV Z identifikacijo za DDV         1. odst. 3. čl. ZDMV Odmera z odločbo ali obračun Nabavna cena motornega vozila
Preprodajalec z identifikacijo za DDV Preprodajalec (opomba)         1. odst. 3. čl. ZDMV Odmera z odločbo ali obračun Nabavna cena motornega vozila

Če je kupec v Sloveniji dejansko pridobil vozilo z namenom nadaljnje prodaje, se DDV od pridobitve rabljenega prevoznega sredstva ne obračuna in ne plačuje, seveda če je bilo pridobljeno blago obdavčeno v državi članici odhoda po posebni ureditvi (v skladu s 6. smernico države članice uporabljajo obdavčevanje razlike v ceni).  

Podajamo praktičen primer pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz Nemčije. Pridobitev je opravil davčni zavezanec iz Slovenije (avto bo namenjen za nadaljnjo prodajo), avto pa je kupil od trgovca z avtomobili – davčnega zavezanca v Nemčiji. Ta je obračunal davek na dodano vrednost skladno z nemško zakonodajo, kar pa pomeni v celoti nabavno vrednost za slovenskega kupca. 
Nabavna vrednost vozila:                                15.000 EUR
DMV v Sloveniji – 7 % (lestvica!):                      1.050 EUR
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ:                                                         16.050 EUR
(za plačilo)   

4. Zakonske podlage in obveznosti pri dobavi rabljenih prevoznih sredstev znotraj Skupnosti 

Dobava rabljenega vozila (tabela 5)
Prodajalec iz Slovenije Kupec iz druge države članice Podlaga v ZDDV Davčna osnova (ZDDV) Izpolnitev obrazcev, obračunov
Z identifikacijo za DDV Z identifikacijo za DDV Oproščena dobava na podlagi 1. točke 31.a čl. ZDDV   Oprošč. dob (v redni obračun DDV),    kvartalno poročilo)
Z identifikacijo za DDV Brez identifikacije za DDV DDV se obračuna Skladno z 21. čl. ZDDV Redni obračun DDV
Preprodajalec – identificiran za DDV Neodvisno od davčnega statusa kupca DDV se obračuna Skladno z 48. čl. ZDDV-RVC Redni obračun DDV

Podajamo primer dobave rabljenega vozila iz Slovenije v Nemčijo. Prodajalec iz Slovenije je preprodajalec (predhodno je avto odkupil od fizične osebe iz Slovenije za 2.150.000 SIT), zato bo DDV obračunal od razlike v ceni, ki jo je dosegel (v našem primeru je trgovec v Sloveniji dosegel 250.000 SIT razlike v ceni), in obračunani DDV bo dejansko prevalil na kupca iz Nemčije. 

Prodajna vrednost:             2.400.000 SIT
DDV (od RVC):                       50.000 SIT 
-------------------------------------------------------
SKUPAJ:                             2.450.000 SIT
(za plačilo)  

Na računu bo prodajalec v Sloveniji navedel, da je DDV obračunan od razlike v ceni, DDV pa posebej ne bo izkazan na računu.   

Katere obrazce morate izpolniti
 

Pri prodaji osebnih vozil morajo tudi davčni zavezanci iz 13. a člena ZDDV izdati račun, pri čemer pa ni potrebna identifikacija za namene DDV. V skladu s 13.a členom ZDDV je davčni zavezanec vsaka oseba, ki pod pogoji iz 2. točke 31.a člena ZDDV (oproščena dobava novih prevoznih sredstev v drugo državo članico) občasno dobavi novo prevozno sredstvo. Podjetnik, davčni zavezanec v Sloveniji, pa mora pri prodaji vozila kateri koli osebi (ne glede na davčni status kupca) v drugo državo članico EU izdati račun skladno s 34. oz. 35. čl. ZDDV, ob tem pa je treba navesti še naslednje podatke: 

- znamka vozila,
- tip in model vozila,
- barva vozila,
- številka šasije,
- prostornina in moč,
- število prevoženih kilometrov,
- datum prve uporabe novega vozila (če je račun izdan po tem datumu).

Na računu je treba navesti tudi klavzulo o oprostitvi obračuna DDV (druga točka 31.a čl. ZDDV).  Pri pridobitvah in dobavah novih in rabljenih prevoznih sredstev je treba – glede na udeležence v poslu - izpolniti naslednje obrazce:  

- DDV-NPS-P1 (Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV),
- DDV-NPS-D1 (Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico).  Obrazec DDV-NPS-D1 izpolnijo pri dobavah novih prevoznih sredstev v drugo državo članico tudi davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v Sloveniji, in sicer kateri koli osebi, ki ni identificirana za namene DDV. Poleg tega pa davčni zavezanci v primeru pridobitve novega prevoznega sredstva izpolnijo še dva obrazca: 
- DDV-NPS-P2 (Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji – le za vozila, ki niso nabavljena z namenom nadaljnje prodaje),
- DDV-RPS (Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Slovenije – vozilo ni nabavljeno z namenom nadaljnje prodaje). Obrazci se izpolnjujejo v treh izvodih, od teh pa je en izvod, ki ga potrdi pristojni davčni organ, namenjen registracijskemu organu. Brez predložitve tega izvoda vozila ni mogoče registrirati.    

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *