Naloge in pravice prokurista v gospodarskih družbah

Avtor: | Objava: 10.06.2003NASVET:
Družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) na podlagi Zakona o gospodarskih družbah zastopa direktor, lahko pa tudi druge osebe za katere tako odloči družba po predvidenem postopku. Družba lahko za zastopanje določi tudi prokurista, ki ima že v samem Zakonu o gospodarskih družbah točno določena pooblastila.

V praksi je mogoče pogosto zaslediti primere, ko družbo pri sklepanju poslov zastopa prokurist. Poznavanje pooblastil prokurista je zato izjemno pomembno, saj lahko le na ta način vemo ali bo lahko prokurist veljavno sklenil določen pravni posel ali ne.

V kolikor torej sklepate posle s prokuristom druge družbe ali se odločite za postavitev prokurista v lastnem podjetju je potrebno vedeti, da prokurist že na podlagi zakona lahko sklepa vse posle z izjemo nepremičninskih. Prav tako je pomembno vedeti, da prokuristu obsega pooblastil sploh ni mogoče zmanjšati, saj so pooblastila opredeljena že na podlagi samega zakona!

Institut prokure vnaša na področje zastopanja družb precej stroga pravila, ki povečujejo varnost poslovanja tako pri podjetju, ki prokurista določi, še v večji meri pa pri sopogodbeniku. Po zakonu ima prokurist pravico, da opravlja vsa pravna dejanja, ki jih lahko opravlja družba, edina izjema pa je v tem, da ni pooblaščen odsvajati in obremenjevati nepremičnin družbe. Če torej sklene sopogodbenik pogodbo preko prokurista, ki je vpisan v sodni register, je jasno, da je sklenil pogodbo s človekom, ki je upravičen za zastopanje podjetja glede vseh poslov, razen odsvajanja nepremičnin.

Podjetja prokuro pogosto uporabljajo tudi za nadzorovanje in omejevanje uprave oz. direktorja družbe. Če je v statutu ali pogodbi tako določeno lahko namreč poslovodje sklepajo posle samo skupaj s pokuristom. Tako poslovodji ostanejo pri vodenju firme navznoter še vedno vsa pooblastila, pri nastopanju navzven pa je omejen in mora vedno oz. za posle, ki presegajo določeno vrednost, pridobiti soglasje oz. sopodpis prokurista.

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS št.30/93, 29/94, 82/94, /98,)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *