Napačne razlage glede energijske prenove večstanovanjskih stavb

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 08.03.2011Ali je res, da za prenovo objektov, za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, ni treba upoštevati posebnih varnostnih predpisov?
 
Po objavi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10) in novih tehničnih smernic za graditev TSG-1-001:2010: »Požarna varnost v stavbah« so v javnosti zakrožile interpretacije, da v primeru investicijsko-vzdrževalnih del, za katera pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, gradbenih predpisov ni treba upoštevati. Takšna razlaga je napačna in nevarna, na kar opozarja tudi ministrstvo za okolje in prostor. 18. člen ZGO-1 določa, da morajo skladnosti in zanesljivost objektov zagotavljati vsi udeleženci, kar v primeru prenove pomeni razdelitev odgovornosti med investitorja, nadzornika in izvajalca del. Izbiro izvajalca, ki bo zagotovil izvedbo po pravilih predpisov in gradbene stroke, mora po Stanovanjskem zakonu odgovorno zagotoviti upravnik večstanovanjske stavbe.
 
Glede zahtev po zanesljivosti in varnosti je še posebej izpostavljena prenova fasad. Na podlagi 5. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah za objekte velja, da morajo biti uporabljeni taki materiali, da se težko vžgejo, v primeru vžiga oddajajo majhne količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini. To se doseže z uporabo tehnične smernice za graditev TSG-1-001 ali z uporabo drugih ukrepov, če se zagotovi vsaj enaka stopnja varnosti pred požarom kakor s projektiranjem ali upoštevanjem tehnične smernice (točka 2.4). Izvedba fasad, ki ne izpolnjuje zahtev TSG, je dovoljena samo, če lahko investitor ali izvajalec s preizkusi, izračuni ali na drug tehnično oziroma praktično preverljiv način dokaže, da je s takšno izvedbo dosežena enaka stopnja požarne varnosti.
 
Če so bile za obstoječo stavbo v projektni dokumentaciji za gradnjo podane zahteve za požarne lastnosti, materialov zunanjih sten in fasad, jih je treba upoštevati tudi pri izvedbi prenovljene fasade. Če je bila ob gradnji stavbe fasada izvedena iz negorljivih materialov, je ni mogoče nadomestiti s fasado iz gorljivih materialov. Za večstanovanjske stavbe, visoke od 10 m do 22 m, je treba izbrati obloge zunanje stene, ki glede odziva na ogenj dosegajo razred B-d1, za višje stavbe pa mora biti fasada v celoti zgrajena iz negorljivih materialov.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *