Napotitev delavca na preventivni zdravstveni pregled

Avtor: | Objava: 04.07.2005Med zaposlenimi imate delavca s hujšimi psihičnimi težavami. Delavec je bil že večkrat na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, vendar ga zdravniki potem, ko se mu stanje izboljša in začne jemati ustrezna zdravila, pošljejo nazaj na delo. Zaradi lastne malomarnosti ta delavec občasno preneha jemati zdravila, kar pomeni, da se mu stanje v tem času občutno poslabša. Pri svojem delu ima stike s strankami, ki jim obljublja nerealne obljube in pozablja, kaj mora opraviti. Moteč je tudi za sodelavce. Ne morete ga prisiliti, naj obišče zdravnika ali da naj gre ponovno na zdravljenje v bolnišnico. Kaj lahko storite v takšnem primeru? 

V zvezi z varnim in zdravim delovnim okoljem določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu medsebojne pravice in dolžnosti, ki jih imata pri tem tako delodajalec kot tudi delavec.  

Delodajalec je delavcu dolžan zagotoviti varnost in zdravje pri delu, pri čemer mora upoštevati nekatera temeljna načela, kot so:
- obvladovaje tveganj pri njihovem viru,
- prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja,
- izbira delovne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod,
- dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem, ...  

Delavčeva dolžnost pa je, da spoštuje in izvaja ukrepe za zagotavljanje varnost in zdravja pri delu:
- delo mora opravljati s takšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje življenje in zdravje in življenje in zdravje drugih oseb;
- spoštovati mora predpisane varnostne ukrepe, uporabljati predpisana varnostna sredstva in opremo za osebno varnost pri delu, se odzvati na zdravstvene preglede v skladu z zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, ...  

Delavec mora delodajalca pisno ali ustno preko svojih predstavnikov takoj obvestiti o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti ali okvari, ki bi lahko ogrožala varnost in zdravje pri delu. Njegova dolžnost je, da sodeluje z delavcem, ki je zadolžen za varnost in zdravje pri delu. 

Delodajalec je dolžan zagotavljati redne zdravstvene preglede delavcev, ki imajo namen, da varujejo zdravje, življenje in delovno zmožnost delavca, preprečujejo nezgode in poškodbe pri delu, preprečujejo poklicne bolezni, bolezni v zvezi z delom in invalidnost. Po vsakem opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu izda zdravnik zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja zahtevanih pogojev na določenem delovnem mestu in obrazložitvijo predlaganih ukrepov za boljše varovanje zdravja, ki ga posreduje delodajalcu. 

Delodajalec bi v konkretnem primeru moral poslati delavca, ki je bil na daljšem zdravljenju in obstaja dvom o njegovi sposobnosti za delo, na preventivni zdravstveni pregled k pooblaščenemu zdravniku za medicino dela. Slednji bo lahko nepristransko ocenil, ali je delavec sposoben za delo za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.  

Če bi delavec takšno napotitev na preventivni zdravstveni pregled odklonil, bi to lahko pomenilo hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi česar mu lahko delovno razmerje tudi prenehalo. 

PRAVNI VIR:
Zakon o
varnosti in zdravju pri delu (UL RS 42/2002)
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih (UL RS 87/2002, 29/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *