Napoved za odmero davka na darilo

Avtor: | Objava: 08.03.2005Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero davka na darilo določa vsebino obrazca »napoved za odmero davka na darilo« in je pomemben za občane – fizične osebe. 

Kot prejemniki darila se štejejo zavezanci po Zakonu o davku občanov in sicer so to:
občani, ki v Republiki Sloveniji podedujejo ali dobijo v dar premoženje in
fizične osebe, ki prejmejo premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. 

Za premoženje se štejejo:
- nepremičnine,
- pravice na nepremičninah ter
- premično premoženje, če skupna vrednost premičnega premoženja presega višino poprečne letne čiste plače zaposlenih delavcev v Republiki Sloveniji v preteklem letu.  

Pri ugotavljanju skupne vrednosti premičnega premoženja se upošteva vrednost vseh prejetih daril od istega darovalca v razdobju enega leta. 

Pri ugotavljanju davčne osnove za odmero davka na dediščine in darila, se ne upoštevajo predmeti gospodinjstva. Davek na darila se ne plačuje od podedovanega ali podarjenega začasnega ali dosmrtnega užitka nepremičnin. 

Izjeme, ki so oproščene plačevanja tega davka, so:
- dediči ali obdarjenci prvega dednega reda;
- dediči kateregakoli dednega reda, ki podedujejo stanovanje, če nimajo drugega stanovanja in so ob smrti zapustnika živeli z njim v skupnem gospodinjstvu;
- dediči oziroma obdarjenci, ki pridobijo nepremično premoženje, na katerem po veljavnih predpisih ne morejo pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali užitka;
- dediči ali obdarjenci, ki se po določbah Zakona o kmetijskih zemljiščih štejejo za kmeta, če podedujejo oziroma dobijo v dar kmetijsko zemljišče;
- dediči ali obdarjenci - prevzemniki kmečkega gospodarstva, ki se v skladu z Zakonom o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev šteje za kmetijo, pa tudi v primerih, ko dediči ali obdarjenci - kmetje podedujejo ali dobijo v dar celo kmetijo. 
 
Z zavezanci prvega dednega reda so izenačeni zeti, snahe, pastorki in dedič, ki je z zapustnikom živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti v smislu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

Obrazec za napoved za odmero davka na darilo je priloga Pravilnika in vsebuje natančna navodila za njegovo izpolnjevanje. 

VELJAVNOST:
Od 25.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero davka na darilo
(UL RS 17/2005)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004, 139/2004)
Zakon o davkih občanov (UL RS 8/91, 7/93, 18/96, 91/98)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *