Nekatere davčne olajšave za pravne osebe po novi zakonodaji

Avtor: | Objava: 04.05.2004Podjetnike obveščamo, da je sprejet nov Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. 

Ta zakon predvideva, da bodo pravne osebe lahko uveljavljale štiri vrste davčnih olajšav:
- olajšave za investiranje,
- olajšave za zaposlovanje,
- olajšave za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
- olajšave za donacije. 

Kot olajšavo za investiranje lahko davčni zavezanec uveljavlja 10 % zneska, investiranega v opremo, vendar največ do višine davčne osnove. Ta olajšava ne velja za investicije v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo (brez računalniške opreme). 

Olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavlja davčni zavezanec, ki:
- za nedoločen čas, najmanj pa za dve leti, zaposli osebo, ki prvič sklepa delovno razmerje, ali
- za nedoločen čas zaposli osebo, ki je bila pred tem najmanj 12 mesecev prijavljena na Zavodu za zaposlovanje.

Olajšavo lahko uveljavlja za največ prvih 12 mesecev zaposlitve tega delavca v višini 30 % plače tega delavca, največ pa do višine davčne osnove. Delodajalci imajo določene davčne olajšave tudi v primeru zaposlovanja invalidnih oseb.  
 
Olajšavo za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje lahko uveljavlja delodajalec, ki:
- financira pokojninski načrt kolektivnega pokojninskega zavarovanja in
- izpolnjuje pogoje po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Olajšavo lahko uveljavlja v višini največ 24 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za posameznega delojemalca, največ pa za 594.400 SIT letno.  

Olajšavo za donacije lahko uveljavlja delodajalec za:
- donacije posebej določenim subjektom v RS (ki opravljajo humanitarno, znanstveno, športno ipd. dejavnost), in sicer največ v višini 0,3 % svojega obdavčenega prihodka;
- donacije političnim strankam in reprezentativnim sindikatom, največ do višine 3X povprečne mesečne plače zaposlenega pri zavezancu. 
 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb velja od 21.4.2004, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje, razen določb 18., 30. do 48., 51., 68., kolikor se nanašajo na plačila iz 1. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona, ter 69. do 71. člen tega zakona, ki se uporabljajo od 1. maja 2004 dalje. 

VELJAVNOST:
Od 21.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS 40/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *