Nekatere informacije, s katerimi razpolagajo državni organi, morajo biti dostopne preko spletnih strani

Avtor: | Objava: 20.12.2004Državni organi pripravljajo določene dokumente, pomembne za podjetnike. Poznavanje teh dokumentov bi podjetnikom omogočilo seznanitev s sprejetimi smernicami delovanja teh organov, to pa nadalje omogoča, da se pravočasno pripravijo oz. prilagodijo svojo dejavnost novim potrebam oz. zahtevam državnih organov.  

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja od državnih organov zahteva, da nekatere dokumente objavijo na spletnih straneh. Dokumenti državnih organov, ki morajo biti dostopni že preko spletnih strani so:
- (neuradna) prečiščena besedila predpisov, ki sodijo v delovno področje državnega organa ali organa lokalne skupnosti;
- ustanovitveni akti in drugi predpisi;
- strategije gospodarskega, trajnostnega, regionalnega, tehnološkega in strukturnega razvoja;
- program varstva okolja in programi upravljanja ali gospodarjenja s posameznimi naravnimi dobrinami (vodami, gozdovi, mineralnimi surovinami idr.);
- programi razvoja in strategije razvoja posameznih dejavnosti (na področju energetike, transporta, elektronskih komunikacij, turizma idr.);
- strategije razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb (na področju energetike, elektronskih komunikacij, upravljanja z vodami, varstva okolja, šolstva, zdravstva, kulture idr.);
- letna poročila o delu in druga poročila, ki jih v zvezi s svojim delovnim področjem izdelujejo ali sprejemajo organi za daljše časovno obdobje;
- stališča, mnenja in študije, ki jih organi ali njihova delovna telesa oblikujejo oziroma izdelujejo sami, v sodelovanju z drugimi organi ali pridobijo od drugih oseb v zvezi z njihovim delovnim področjem ter navodila in okrožnice, ki jih uporabljajo organi v zvezi z izvajanjem zakona, drugega predpisa ali sodne odločbe. 

Državni organi so dolžni na svoji spletnih straneh objavljati tudi vsa obvestila v zvezi z javnimi naročili. Navedeno pomeni, da morajo biti preko spletne strani dostopne tudi vse objave (predhodni razpis, javni razpis, obvestilo o oddaji, ipd.) ter razpisna dokumentacija, ki zadeva konkretno javno naročilo.  

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja zavezuje naslednje organe:

- vse državne organe,
- organe lokalnih skupnosti,
- javne agencije,
- javne sklade in druge osebe javnega prava,
- nosilce javnih pooblastil in
- izvajalce javnih služb. 

PRAVNI VIR:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(UL RS 24/2003)
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (UL RS 115/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *