Neto dolžništvo oz. neto izpostavljenost članov nadzornega sveta borzno posredniške družbe

Avtor: | Objava: 04.07.2005Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti je pomemben predvsem za kandidate za člane nadzornega sveta borzno posredniške družbe

Zakon o trgu vrednostnih papirjev določa, da funkcije člana nadzornega sveta borzno posredniške družbe ne more opravljati fizična oseba, katere obveznosti do borzno posredniške družbe so večje od njenih terjatev oziroma naložb v družbi (neto dolžniki). 

Isti zakon določa tudi, da je lahko največ tretjina članov nadzornega sveta borzno posredniške družbe takšnih, ki so povezane s pravnimi osebami, do katerih neto izpostavljenost borzno posredniške družbe (vsota vseh terjatev in pogojnih terjatev do te osebe, vrednosti naložb v vrednostne papirje te osebe in vrednosti kapitalskih deležev borzno posredniške družbe v tej osebi.), presega 1% kapitala borzno posredniške družbe. 

Sklep, naveden v prvem odstavku, natančneje določa:
- način izračuna obveznosti terjatev in naložb, z namenom ugotavljanja neto dolžništva določene osebe do borzno posredniške družbe in
- način izračuna neto izpostavljenosti borzno posredniške družbe do določene osebe. 

Za namen ugotavljanja neto dolžništva se morajo upoštevati vse bilančne in zunajbilančne postavke borzno posredniške družbe, ki so izkazane v njenih poslovnih knjigah.  

Pri izračunu neto dolžništva iz naslova opravljanja poslov z vrednostnimi papirji po nalogu in za račun strank na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma iz naslova drugih poslov, se kot obveznosti oziroma terjatve upoštevajo samo tiste, ki so zapadle in niso plačane. 

Pri izračunu obveznosti, terjatev in naložb za namen ugotavljanja neto izpostavljenosti, se upoštevajo vse bilančne in zunajbilančne postavke borzno posredniške družbe in naložbe v kapital, ki se nanašajo na določeno osebo in z njo povezano pravno osebo, kot je izkazano v poslovnih knjigah borzno posredniških družb.  

Neto dolžništvo posamezne fizične osebe do borzno posredniške družbe se ugotavlja in izračunava iz dnevnih podatkov. 

Neto izpostavljenost borzno posredniške družbe do določne pravne osebe se izračunava na podlagi podatkov po stanju na zadnji dan v mesecu in sicer za obdobje zadnjih 12 mescev. 

Določbe sklepa se smiselno uporabljajo tudi za družbe za upravljanje in njihove nadzorne svete. 

VELJAVNOST:

Od 30.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti (UL RS 57/2005)
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (UL RS 56/99, 31/2000, 52/2002, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *