Nomenklatura poklicev

Avtor: | Objava: 27.12.2005Osebe, ki se poklicno oziroma strokovno izobražujejo, seznanjamo s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev.

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah definira, da je poklicna kvalifikacija delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.  

Zakon določa postopek in telesa oziroma organe in organizacije, ki so pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.  

V 11. členu Zakona je določena vsebina kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki ga sprejme minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, pri čemer lahko pobudo za spremembo kataloga poda vsakdo na predpisanem obrazcu pri Centru Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.  

Na podlagi navedenega Zakona je bil sprejet Pravilnik o nomenklaturi poklicev, ki ureja:
- postopek za pripravo poklicnih standardov ter katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti in
- poklicne standarde ter kataloge, ki so uvrščeni v nomenklaturo poklicev. 

Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicnih standardov v okviru poklicnih področij, pri čemer morajo biti poklicni standardi oblikovani na podlagi profila poklica in v skladu z mednarodno standardno klasifikacijo izobraževanja.
 

Poklicni standardi obsegajo:
- ime in kodo poklica,
- raven zahtevnosti dela,
- poklicne kompetence ter
- opis poklicnega standarda. 

Opis poklicnega standarda vsebuje:
- področje dela,
- ključna dela, znanja in spretnosti.    
 
Katalogi so oblikovani na podlagi poklicnega standarda in profila poklica, v skladu z zakonodajo, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Poklicni standardi in katalogi so objavljeni na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje (http://www.cpi.si.). 

Poklicni standardi in katalogi so navedeni v prilogah pravilnika in sicer na naslednjih področjih:
- I: IZOBRAŽEVANJE,
- II: UMETNOST,
- III: POSLOVANJE IN UPRAVA,
- IV: RAČUNALNIŠTVO,
- V: TEHNIKA,
- VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA,
- VII: GRADBENIŠTVO,
- VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
- IX: VETERINA,
- X: ZDRAVSTVO,
- XI: SOCIALNE STORITVE,
- XII: OSEBNE STORITVE,
- XIII: PREVOZNE STORITVE,
- XIV: VARSTVO OKOLJA,
- XV: VAROVANJE.    

Podatki v prilogah obsegajo:
- ime poklicnega standarda,
- ime kataloga,
- raven zahtevnosti ter
- številko in datum seje strokovnega sveta. 

S spremembami in dopolnitvami pravilnika je prišlo do sprememb v naslednjih prilogah:
- II: UMETNOST
- III: POSLOVANJE IN UPRAVA
- V: TEHNIKA
- VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA IN
- VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO. 

Gre za dodajanje posameznih poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih zanj in spretnosti. 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 19.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev (UL RS 103/2005)
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS 12/96, 44/2000, 86/2004)
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (UL RS 83/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *