Notranja kontrola domačega prevoznika, ki izvaja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz za lastne potrebe

Avtor: | Objava: 03.01.2005Pravilnik o notranji kontroli velja za vse domače prevoznike, ki izvajajo javni prevoz potnikov, blaga ali prevoz za lastne potrebe.  

Notranja kontrola je postopek, s katerim se v sistemu opravljanja prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu obvezno ugotavlja in nadzira izvajanje predpisov s področja prevozov v cestnem prometu in drugih predpisov, ki zagotavljajo varnost v cestnem prometu. 

Prevoznik je dolžan sprejeti interni akt, s katerim določi organizacijo, nosilce in način izvajanja kontrole.
V tem aktu mora podrobneje opredeliti tudi vlogo, organizacijo ter pravice in dolžnosti voznega in pomožnega osebja pri izvajanju kontrole. Omenjene osebe morajo biti seznanjene dolžnostmi, ki jih imajo v skladu z internim aktom prevoznika. 

Za izvajanje nadzora nad izvajanjem notranje kontrole načeloma odgovarja prevoznik, lahko pa za to zadolži tudi drugo pri njem zaposleno osebo. Za izvajanje določenih nalog lahko prevoznik deloma ali v celoti pooblasti tudi zunanjega izvajalca. 

Notranja kontrola se izvaja nad vozniki in vozili.  
 
Voznik mora za opravljanje nalog voznika izpolnjevati vse predpisane pogoje. Pred nastopom dela mora opraviti zdravstveni pregled, katerega se mora udeležiti tudi kasneje v določenih obdobjih (obdobni zdravstveni pregled). Prevoznik pa lahko voznika napoti na kontrolni zdravstveni pregled, če sumi, da voznik iz zdravstvenih razlogov začasno ali trajno ni sposoben opravljati svojega dela ali v primeru, če sumi, da je voznik stalno ali občasno pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.  

Prevoznik mora vršiti stalen nadzor nad tem, ali voznik izpolnjuje zdravstvene, delovne in druge predpisane pogoje za varno upravljanje z vozilom. V zvezi s predpisi je najpomembnejši nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki se nanašajo na čas trajanja vožnje, odmore, počitke in druge dejavnosti voznika ter izpolnjevanje dokumentacije. 
 
Vozila morajo ustrezati vsem predpisom s področja varnosti cestnega prometa in prevozov v cestnem prometu. Posebna skrb pa mora biti namenjena:
- kontroli naprav za upravljaje in ustavljanje vozila,
- napravam za spajanje vlečnega in priklopnega vozila ter
- svetlobni opremi. 

Posebna skrb mora biti namenjena vozilom, s katerimi se opravljajo javni prevoz potnikov, prevoz nevarnega blaga in izredni prevoz.  

Prevoznik mora poskrbeti tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje voznikov in drugega pomožnega osebja.
Predvsem mora predvideti strokovna področja, način, nosilce in časovne cikluse za opravljanje usposabljanja in izpopolnjevanja. 

Z internim aktom mora prevoznik predvideti tudi režim in organizacijo dela na parkiriščih, mestih za vzdrževanje vozil ter mest za nakladanje in razkladanje ter avtobusnih postaj in postajališč, ki jih ima v upravljanju.  

Na zahtevo inšpektorja za cestni promet ali druge po zakonu pooblaščene osebe, morata tako prevoznik kot tudi voznik omogočiti nadzor nad izvajanjem prevozne dejavnosti. 

Pravilnik nalaga prevoznikom dolžnost, da v roku šestih mesecev po uveljavitvi Pravilnika uskladijo vsebino svojih internih aktov oziroma akte o izvajanju kontrole z vsebino novega Pravilnika.  

Zakon o prevozih v cestnem prometu v devetem odstavku 111. člena pravi: "Z globo od 400.000 do 600.000 tolarjev se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če nima akta o notranji kontroli ali ne izvaja trajne kontrole nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih, delovnih in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov (notranja kontrola) ali ne odredi ukrepov za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je pri izvajanju notranje kontrole ugotovil sam ali ki jih je pri nadzoru izvajanja notranje kontrole, ugotovil inšpektor." 

VELJAVNOST:
Od 7.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o notranji kontroli
(UL RS 137/2004)
Zakon o prevozih blaga v cestnem prometu (UL RS 98/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *