Nova pravila opravljanja mojstrskih izpitov

Avtor: | Objava: 24.09.2004Obrtnike, pri katerih kandidati lahko opravljajo mojstrske izpite, seznanjamo z novim Pravilnikom o mojstrskih izpitih, ki določa pogoje, postopek in način opravljanja mojstrskega izpita, imenovanje, sestavo in pristojnosti odborov za mojstrske izpite ter varstvo kandidatov v izpitnem postopku.  

Z izpitom se preveri, ali je kandidat sposoben samostojno opravljati strokovno delo, izobraževati vajence, samostojno voditi obratovalnico ter ali obvlada druga znanja in veščine, ki so z izpitom določena.  

Izpit lahko kandidat opravlja tudi za dejavnosti, ki niso določene z Uredbo o obrtnih dejavnostih in mojstrskih nazivih, če je Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje, skladno z ministrom, to določil v izpitnem katalogu.  
 
Izpit se opravlja v štirih delih:
- praktičnem,
- strokovno-teoretičnem,
- poslovodno-ekonomskem in
- pedagoško-andragoškem. Posamezni deli izpita se lahko opravljajo na različnih izpitnih rokih in ločeno. Mojstrski izpit se konča z uspešno opravljenimi vsemi štirimi deli izpita.  
 
Pravico za pristop na izpit ima vsakdo, ki izpolnjuje enega izmed navedenih pogojev:
- ima srednjo poklicno izobrazbo in tri leta izkušenj s področja, na katerem želi opravljati mojstrski izpit ali
- ima srednjo strokovno izobrazbo in dve leti pridobljenih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati mojstrski izpit ali
- ima višjo strokovno izobrazbo in eno leto izkušenj s področja, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.  

Kandidat, ki želi opravljati izpit, se nanj prijavi na obrazcu, ki ga izda Obrtna zbornica in priloži potrdila, s katerimi dokazuje izpolnjene pogoje za pristop. Ta obrazec mora 30 dni pred opravljanjem izpita prispeti na Obrtno zbornico po pošti ali elektronski pošti, kandidat pa se od izpita lahko odjavi največ 7 dni pred izpitom.  

Kandidat lahko izpit opravlja le trikrat, kakorkoli že pa ga mora kandidat opraviti v roku treh let od prve prijave na izpit, saj se v nasprotnem primeru postopek opravljanja s sklepom zaključi in se kandidata izbriše iz evidence kandidatov za opravljaje mojstrskega izpita. 

Izpitni odbor za vsak del izpita v roku 15 dni kandidatu, ki je uspešno opravil delni izpit, podeli spričevalo o opravljenem izpitu in mu podeli spričevalo. Ko kandidat opravi vse dele mojstrskega izpita uspešno, mu Obrtna zbornica izda mojstrsko diplomo. 

Obrtna zbornica vodi register o opravljanih izpitih ter o njih najmanj enkrat letno poroča upravnemu odboru zbornice ter ministroma, pristojnima za opravljanje mojstrskih izpitov.  

VELJAVNOST:
Od 18.9.2004. 

PRAVNI VIR
:
Pravilnik o mojstrskih izpitih (UL RS 101/2004)
Obrtni zakon (UL RS 40/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *