Nove zahteve glede podatkov, ki jih mora obvezno vsebovati izdani račun

Avtor: | Objava: 10.10.2003Podjetnike obveščamo o pomembnih spremembah, ki jih prinaša novela Zakona o davku na dodano vrednost. Med drugim so na novo določeni obvezni podatki, ki jih mora vsebovati izdani račun.

1. Novela zakona postavlja novo ločnico med različnimi tipi izdanih računov.
 
Tako se po novem razlikuje med računi, ki so izdani:
- davčnim zavezancem in pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, ter
- drugim osebam.

Prejšnja ureditev je ločevala račune, izdane davčnim zavezancem ter račune, izdane drugim osebam. Po novem so podatki na računu, ki je izdan pravni osebi, enaki ne glede na to, ali je ta pravna oseba davčni zavezanec ali ne.

2.  Podatki, ki jih mora vsebovati 1. tip računa. 

Račun, ki je izdan davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
- datum izdaje,
- zaporedno številko računa,
- identifikacijsko številko za DDV, pod katero davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitev,
- identifikacijsko številko za DDV naročnika oz. kupca,
- ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega naročnika,
- koločino in vrsto blaga oz. storitev,
- datum dobave blaga oz. oprave storitve,
- davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji,
- ceno na enoto blaga brez DDV,
- kakršnekoli popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto,
- uporabljeno stopnjo DDV,
- znesek DDV.
 
Če je bila opravljena dobava blaga ali storitve, ki je oproščena plačila DDV, mora biti na računu navedena tudi določba Zakona o DDV, s katero je določena oprostitev plačila DDV. 

Če gre za dobavo blaga, za katero zakon predpisuje, da je plačnik DDV naročnik, mora biti na računu navedena tudi ta zakonska določba.
 
3. Podatki, ki jih mora vsebovati račun, izdan drugim osebam. 
 
Račun, ki je izdan drugim osebam (tj. fizičnim osebam, ki niso zavezanci za DDV), pa mora vsebovati naslednje podatke:
- datum izdaje,
- zaporedno številko računa,
- identifikacijsko številko za DDV, pod katero davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitev,
- prodajno vrednost blaga oz. storitve z vključenim DDV,
- znesek vračunanega DDV.

Če je bilo dobavljeno blago, za katero se DDV obračuna po različnih stopnjah, je potrebno na računu ločeno po davčnih stopnjah prikazati prodajno vrednost z vključenim DDV in vrednost DDV.

Tudi za te račune velja, da je potrebno v primeru oprostitve plačila DDV na računu navesti zakonsko določbo, ki določa oprostitev.

V vseh primerih pa mora biti znesek DDV na računu prikazan v tolarjih.

4. Sankcije. 

Denarna kazen, če na računu niso izkazani vsi predpisani podatki:
Do 1.1.2005 znaša za fizične osebe od 300.000 do 5.000.000 SIT, za pravne pa od 1.000.000 do 18.000.000 SIT.
Od 1.1.2005 dalje znaša kazen od 500.000 do 30.000.000 SIT. 

Natančni podatke o vsebini oz. obveznih sestavinah računov so navedeni v citiranem zakonu.

VELJAVNOST:
Od 5.11.2003, uporabljati se začne 1.5.2004.

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS 101/2003) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *