Novosti glede Zakona o gospodarskih družbah

Avtor: | Objava: 10.01.2005Gospodarske družbe in podjetnike posameznike seznanjamo z nekaterimi spremembami, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah.  

Namen tega zakona je uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske skupnosti. Spremembe in dopolnitve zakona med drugim sledijo bilančnim direktivam, kar pomeni nekatere vsebinske in tudi tehnične popravke ter uskladitve posameznih določb obstoječega zakona. 

Omenjeni zakon omogoča neposredno uporabo Mednarodnih računovodskih standardov v javnih delniških družbah, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah EU.  

V novelo so vključene uredbe o uporabi in sprejemu določenih mednarodnih računovodskih standardov, ki zahtevajo pripravo konsolidiranega letnega poročila v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi za javne družbe, po prehodnem obdobju pa tudi za banke in zavarovalnice.  

Nova so tudi posamezna načela, izmed katerih je najpomembnejše načelo poštene vrednosti kot temelj za vrednotenje v računovodskih izkazih.  

Spremenjene so posamezne vrednosti meril, ki so podlaga za razmejitev družb na majhne, srednje in velike:
- povečane so vrednosti meril čistih prihodkov iz prodaje in vrednosti aktive;
- ista ostajajo merila glede števila zaposlenih. 

Največja novost pa zadeva podjetnike posameznike, za katere se pristojnost registriranja prenaša iz Davčne uprave RS na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). AJPES ima za potrebe vodenja registra tudi neposreden dostop do podatkov iz Centralnega registra prebivalstva ter drugih registrov in evidenc. Način in postopek vpisa ter vodenja podatkov o podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije bo predpisal minister, pristojen za gospodarstvo v podzakonskem aktu. 

Agencija bo odslej po uradni dolžnosti izbrisala podjetnika iz registra v primeru, ko bo od pristojnega organa prejela obvestilo, da je s pravnomočnim aktom:
- ugotovil smrt podjetnika,
- odločil o njegovem stečaju, 
- ga izgnal iz RS,
- mu prepovedal opravljati dejavnost,
- ugotovil, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti ali da je ne opravlja,
- ugotovil, da je podjetnik dal neresnično izjavo, da nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj kot podjetnika. 

O prekrških, določenih v kazenskih določbah ZGD, bodo na prvi stopnji odločali - skladno s svojimi pristojnostmi - Ministrstvo za gospodarstvo, AJPES, DURS, Inšpektorat RS za delo in Tržni inšpektorat.   

VELJAVNOST:
Od 29.12.2004, razen določb 17., 18. in 33. člena, ki se nanašajo na podjetnika posameznika in začnejo veljati 1.7.2005.

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (UL RS 139/2004)
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 31/2000, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 93/2002, 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *