Novosti na področju zasebnega varovanja

Avtor: | Objava: 09.01.2004Za vsa podjetja in samostojne podjetnike je pomemben nov Zakon o zasebnem varovanju, ki prinaša nekatere novosti na področju zasebnega varovanja, ki zajema;
- varovanje premoženja,
- varovan prevoz denarja,
- varovanje oseb,
- prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk,
- varovanje javnih zbiranj,
- upravljanje z varnostno-nadzornim centrom ter
- načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. 
 
Zakon določa postopek za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja.
  
Vlogo za pridobitev licence, s točno navedbo oblike zasebnega varovanja, je potrebno vložiti pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Priložena morajo biti pisna dokazila, ki jih za vsako posamezno obliko zasebnega varovanja natančno predpisuje ta zakon. 

Inšpekcijski nadzor nad delovanjem imetnikov licenc izvaja v določenem delu Policija, sicer pa Ministrstvo za notranje zadeve. 

Zakon daje osnovo za oblikovanje in delovanje panožne zbornice, katere obvezni člani so vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo zgoraj omenjene dejavnosti.  
 
Imetnik licence je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo osebe, ki zanj opravljajo zasebno varovanje.  
 
Imetnik licence se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku varnostnih storitev ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem zasebnega varovanja za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 10,000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma od 20,000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v posameznem letu. Sklenitev pogodbe za zavarovanje odgovornosti mora javno objaviti. 
 
V primeru, da imetnik licence za zasebno varovanje krši določbe tega zakona, mu lahko pristojno ministrstvo trajno ali začasno odvzame licenco. 
 
VELJAVNOST:
Od 2.1.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o zasebnem varovanju (UL RS 126/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *