Novosti pri sestavljanju nepremičninskih pogodb

Avtor: | Objava: 03.08.2004Kupce in prodajalce nepremičnin seznanjamo s tem, da novela zakona o notariatu uvaja strožje pogoje za notarsko overitev pogodb o nepremičninah. 

Po novem bo smel notar pogodbo oz. drugo listino, na podlagi katere se pridobi lastninska pravica na nepremičnini, overiti le, če je takšno pogodbo ali listino sestavil notar ali odvetnik. Pogodb, ki bi jih stranke sestavljale same, notarji tako ne bodo smeli več overjati! Da je listina sestavljena s strani odvetnika ali notarja se bo dokazovalo tako, da bo sestavljalec listino podpisal in žigosal. 

Ta novost pa ne velja le za listine, s katerimi se prenaša lastninska pravica na nepremičnini, temveč tudi za listine v zvezi s pridobivanjem naslednjih pravic na nepremičninah:
- zastavna pravica,
- služnosti,
- stavbna pravica,
- zemljiški dolg,
- pravica stvarnega bremena. 

Če notar ne overi listine, ni možen vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo! 

VELJAVNOST:
Od 4.8.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu
(UL RS 73/2004)
Zakonu o notariatu (UL RS 13/94, 48/94, 82/94, 41/95, 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *